EEC Enterprise ยกระดับชุมชน-เพิ่มรายได้

EEC Enterprise ยกระดับชุมชน-เพิ่มรายได้

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกของรัฐ (สกพอ.) หรืออีอีซี ได้เปิดตัวโครงการ EEC Enterprise

เพื่อเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับชุมชนควบคู่กับการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยการเร่งสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรตลอดจนผู้ประกอบอาชีพค้าขายและรับจ้างรายย่อยในพื้นที่ให้สามารถฟื้นตัวจากผลกระทบของสถานการณ์โควิด-19 

อีอีซี จึงได้ผลักดัน โครงการส่งเสริมส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน และผู้ค้ารายย่อยในอีอีซี ภายใต้การดำเนินงานของ EEC Enterprise ได้วางแผนดำเนินการ 3 ด้าน ได้แก่

1.สร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน คัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ สนับสนุนการอบรมและพัฒนาทักษะ 

2.วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ นำนวัตกรรมสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการเพิ่มยอดขาย การสนับสนุนด้านการขนส่งสินค้า

3.ยกระดับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน เพิ่มทักษะการประกอบธุรกิจ รวมทั้งจัดหาแหล่งเงินทุน รองรับการแปรรูปหรือผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานสากลต่อไป