XPG เตรียมเข้าซื้อ "สิริฮับ โทเคน" เพิ่มเติม วงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท

XPG เตรียมเข้าซื้อ "สิริฮับ โทเคน" เพิ่มเติม วงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท

"เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล" เตรียมเริ่มลงทุนเพิ่มเติมในโทเคนดิจิทัล "สิริฮับ" มูลค่ารวมไม่เกิน 10 ล้านบาท ตามกรอบงบประมาณ-นโยบายลงทุนของบอร์ดบริษัท

นางสาววรางคณา อัครสถาพร ผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ XPG เปิดเผยว่า บริษัทฯ ขอแจ้งการเริ่มลงทุนเพิ่มเติมในโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ A และโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ B ที่มีบริษัท เอสพีวี 77 จำกัด เป็นผู้ออกโทเคนดิจิทัล และมีบริษัท เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล

โดยโทเคนดิจิทัลดังกล่าวนั้นอ้างอิงกระแสรายรับจากกลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส ซึ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์อ้างอิง โดยปัจจุบันโทเคนดิจิทัลดังกล่าจดทะเบียนซื้อขายอยู่ในบริษัท อีอาร์เอ็กซ์ จำกัด ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลจากกระทวงการคลัง และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

โดยบริษัทจะเริ่มทยอยเข้าลงทุนในโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ A และโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ B เป็นจำนวนมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 10,000,000 บาท ซึ่งการเข้าลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลดังกล่าว เป็นไปตามกรอบงบประมาณและนโยบายการลงทุนที่กำหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมอบอำนาจให้คณะกรรมการการลงทุน (Investment Committee) เป็นผู้พิจารณาอนุมัติและตัดสินใจในเรื่องนี้

ทั้งนี้ การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลตามวงเงินดังกล่าวจะมีขนาดรายการของธุรกรรม เมื่อคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์สูงสุดเท่ากับร้อยละ 0.09 โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมฉบับล่าสุดของ บริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.2564

และเมื่อคำนวณรวมขนาดรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นทั้งหมดในช่วงระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา บริษัทจะมีขนาดรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินรวมทั้งสิ้นเท่ากับร้อยละ 9.54 ซึ่งไม่ถึงเกณฑ์ที่จะต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

และรายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามประกาศของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม)