FVC ประกาศยกเลิกวาระการลดทุน-เพิ่มทุน-ออกวอแรนต์

FVC ประกาศยกเลิกวาระการลดทุน-เพิ่มทุน-ออกวอแรนต์

"ฟิลเตอร์ วิชั่น" แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ บอร์ดมติยกเลิกวาระพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน การเพิ่มทุนจดทะเบียน และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 3 (FVC-W3)

บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ FVC แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 30มีนาคม 2563 ได้มีมติยกเลิกวาระพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน การเพิ่มทุนจดทะเบียน และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (FVC-W3) และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศและบรรยากาศการลงทุนไม่เอื้ออำนวยจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID 19

นอกจากนี้ียังมีมติแก้ไขขนาดรายการที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จ ากัด (KTMS) ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติอนุมัติให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ KTMS จ านวน 18.70 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน อย่างไรก็ดีที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่3/2563 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติลดขนาดรายการความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าว เป็นจำนวน 9.00 ล้านบาท โดยพิจารณาให้สอดคล้องและเหมาะสมกับวงเงินกู้ที่ใช้จริง