วิธีจองซื้อหุ้น IPO "ไทยประกันชีวิต" หรือ "TLI" จองอย่างไร มีขั้นต่ำไหม?

วิธีจองซื้อหุ้น IPO "ไทยประกันชีวิต" หรือ "TLI" จองอย่างไร มีขั้นต่ำไหม?

สรุปวิธีจองซื้อหุ้น IPO บริษัท "ไทยประกันชีวิต" หรือหุ้น "TLI" สำหรับบุคคลธรรมดา ต้องใช้เงินเท่าไร มียอดจองขั้นต่ำไหม จองซื้อผ่านช่องทางไหน และมีเงื่อนไขอะไรบ้าง ?

นับเป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าจับตาใน "ธุรกิจประกัน" หลัง "บมจ.ไทยประกันชีวิต" หรือ "ไทยประกันชีวิต" (TLI) เสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) หรือ "หุ้น IPO" ที่ราคาหุ้นละ 16 บาท เสนอขายไม่เกิน 2,155,068,900 หุ้น หรือไม่เกิน 18.8% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ พร้อมทั้งเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (SET) ในกลุ่มธุรกิจการเงิน/ประกันภัยและประกันชีวิต 

โดยจะเปิดให้จองซื้อ สำหรับบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ บุคคลที่มีความสัมพันธ์ของบริษัท และพนักงานบริษัท ในวันที่ 29 มิ.ย. เป็นต้นไป "กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" จึงรวบรวมข้อมูลสำคัญสำหรับผู้ที่สนใจ "จองซื้อหุ้น TLI" เพื่อให้เตรียมตัวจองซื้อได้ง่ายขึ้น ดังนี้ 

  •  จองซื้อหุ้นได้เมื่อไร ? 

สำหรับเสนอขายหุ้นสำหรับบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ บุคคลที่มีความสัมพันธ์ของบริษัท และพนักงานบริษัท จะเปิดให้จองซื้อได้ระหว่างวันที่ 29 มิ.ย.- 6 ก.ค. 65 

  •  ต้องใช้เงินลงทุนขั้นต่ำเท่าไร ? 

ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นสามัญขั้นต่ำจำนวน 1,000 หุ้น และจะต้องเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น โดยราคาเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก หรือ IPO เคาะราคาที่ที่ 16 บาท/หุ้น หมายความว่าผู้ที่จองซื้อจะต้องใช้เงินขั้นต่ำ 16,000 บาท และเพิ่มขึ้นทีละ 1,600 บาท 

  •  เงื่อนไขการจองซื้อ 

1. ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

- บุคคลทั่วไป ต้องเตรียม "สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน" ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ในกรณีที่เป็นบัตรประจำตัวประชาชนตลอดชีพ ให้แนบสำเนาบัตรประชาชนดังกล่าว และเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ที่ยังไม่หมดอายุ หรือสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อทุกฉบับ

- กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์  ที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน จะต้องแนบสำเนาสูติบัตร พร้อมทั้งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุหรือบัตรประจำตัวประชาชนตลอดชีพของผู้ใช้อำนาจปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมให้ผู้ใช้อำนาจปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง รวมถึงหลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซื้อหุ้นได้ถูกต้องตามกฎหมาย

กรณี ผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ที่มีบัตรประจำตัวประชาชน จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้เยาว์และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุหรือบัตรประจำตัวประชาชนตลอดชีพของผู้ใช้อำนาจปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย พร้อมให้ผู้ใช้อำนาจปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) หรือผู้ปกครองตามกฎหมายลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง รวมถึงหลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซื้อหุ้นได้ถูกต้องตามกฎหมาย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

 2. ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว 

- สำเนาใบต่างด้าวหรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อทุกฉบับ

- กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบหลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซื้อหุ้นได้โดยถูกต้องตามกฎหมายของประเทศที่ผู้เยาว์นั้นอยู่ในบังคับ

  •  จองซื้อหุ้นช่องทางไหนได้บ้าง ? 

สำหรับการจองซื้อหุ้น IPO ในครั้งนี้ บุคคลธรรมสามารถจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ ที่เข้าร่วม โดยเลือกใช้บริการได้ตามสะดวก 

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

- บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) www.kkpfg.com

- บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) www.krungsrisecurities.com

- บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี www.cgs-cimb.co.th

- บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) www.nomuradirect.com

- บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด www.finansa.com

ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

- บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  https://www.kgieworld.co.th/corporate

- บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด www.tiscosec.com

- บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด www.scbs.com

- บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) www.thanachartsec.com

- บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) www.bualuang.co.th

- บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด www.yuanta.co.th

- บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด www.asiaplus.co.th

- บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) www.aira.co.th

- ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) www.cimbthai.com (ตัวแทนจำหน่ายหุ้น หรือ Selling Agents สำหรับบุคคลตามดุลพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) เท่านั้น)

------------------------------------------------

อ้างอิง : ก.ล.ต., ไทยประกันชีวิต