“รมต.อนุชา” เร่งเครื่องดันรัฐบาลดิจิทัล “สู่ท้องถิ่น” พลิกโฉมการบริการภาครัฐตอบโจทย์ประชาชน

“รมต.อนุชา” เร่งเครื่องดันรัฐบาลดิจิทัล “สู่ท้องถิ่น” พลิกโฉมการบริการภาครัฐตอบโจทย์ประชาชน

“รมต.อนุชา” เร่งเครื่องดันรัฐบาลดิจิทัล “สู่ท้องถิ่น” พลิกโฉมการบริการภาครัฐตอบโจทย์ประชาชน

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA หนึ่งในหน่วยงานกลางของภาครัฐ  ที่ทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานรัฐ ปรับเปลี่ยน พัฒนาการให้บริการประชาชนให้เป็นรูปแบบ“ดิจิทัล” เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ลดภาระในการติดต่อบริการต่างๆจากหน่วยงานรัฐ จึงเป็นที่มาของ “โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล” ซึ่งเป็นกิจกรรมประกวดนวัตกรรมท้องถิ่นดิจิทัลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาภาครัฐสู่ความเป็น "รัฐบาลดิจิทัล" อย่างต่อเนื่อง  

DGA เผยโครงการประกวดนวัตกรรม “ท้องถิ่นดิจิทัล ประจำปี 2564"  ประสบความสำเร็จล้นหลาม มี อปท.จากทั่วประเทศ จำนวน 45 อปท. ส่งผลงานเข้าร่วมกว่า 46 ผลงาน สร้างนวัตกรรมดิจิทัลท้องถิ่น ขับเคลื่อนหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ให้ก้าวสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ยกระดับความโปร่งใส ตรวจสอบได้หรือการเป็นรัฐบาลเปิด (Open Government) อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน

“รมต.อนุชา” เร่งเครื่องดันรัฐบาลดิจิทัล “สู่ท้องถิ่น” พลิกโฉมการบริการภาครัฐตอบโจทย์ประชาชน

“รมต.อนุชา” เร่งเครื่องดันรัฐบาลดิจิทัล “สู่ท้องถิ่น” พลิกโฉมการบริการภาครัฐตอบโจทย์ประชาชน

“รมต.อนุชา” เร่งเครื่องดันรัฐบาลดิจิทัล “สู่ท้องถิ่น” พลิกโฉมการบริการภาครัฐตอบโจทย์ประชาชน

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า “รัฐบาลได้วางนโยบายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อการก้าวเป็นรัฐบาลดิจิทัล ยกระดับความโปร่งใส ตรวจสอบได้ อำนวยความสะดวกให้ประชาชนและส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานรัฐ ทั้งในด้านการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรภาครัฐ การให้คำปรึกษาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และให้บริการระบบงานกลาง อาทิ การดูแลข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการเป็นรัฐบาลเปิด โดย สพร. เป็น (Open Government Data Hub) ของประเทศไทย เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลของภาครัฐได้สะดวกอีกช่องทางหนึ่งและสำหรับโครงการประกวดนวัตกรรม “ท้องถิ่นดิจิทัล” ประจำปี 2564 นี้เป็นอีกหนึ่งเวทีที่เปิดโอกาสในการนำเสนอผลงานดิจิทัลโซลูชันการให้บริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ซึ่ง อปท. ถือเป็นด่านหน้าที่สำคัญที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนกว่า 66 ล้านคนทั่วประเทศ ได้แสดงศักยภาพการนำเทคโนโยลีดิจิทัลในปัจจุบัน ตลอดจนได้นำเสนอแผนงานพัฒนาในอนาคต ที่จะต่อยอดการบริการให้ดียิ่งขึ้นไปเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

“รมต.อนุชา” เร่งเครื่องดันรัฐบาลดิจิทัล “สู่ท้องถิ่น” พลิกโฉมการบริการภาครัฐตอบโจทย์ประชาชน

“รมต.อนุชา” เร่งเครื่องดันรัฐบาลดิจิทัล “สู่ท้องถิ่น” พลิกโฉมการบริการภาครัฐตอบโจทย์ประชาชน

“รมต.อนุชา” เร่งเครื่องดันรัฐบาลดิจิทัล “สู่ท้องถิ่น” พลิกโฉมการบริการภาครัฐตอบโจทย์ประชาชน

สำหรับบทสรุปในปีนี้ นับเป็นปีแรกของโครงการ และโครงการได้รับเกียรติรางวัลรัฐบาลดิจิทัล หรือ DG Award หมวดท้องถิ่นดิจิทัล สำหรับโครงการที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม จาก DGTi โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการพิจารณาผลงานของหน่วยงาน อปท. สำหรับนวัตกรรมที่โดดเด่นและได้รับการคัดเลือกจำนวน 10 ผลงาน ได้แก่ 

โครงการนวัตกรรมพิกัดชีวิตพิกัดฉุกเฉิน Application EMS สำหรับดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เทศบาลตำบลท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์

โครงการให้บริการประชาชนสู่ความพึงพอใจอันสูงสุดด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เทศบาลนครขอนแก่น จ.ขอนแก่น

โครงการ Smart Bannoi องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก จ.พิษณุโลก

โครงการจัดบริการสุขภาพผู้สูงอายุด้วย Smart Technology เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

โครงการ Phangmu E-Smart Service (ESS) จาก อบต.ปางหมู จ.แม่ฮ่องสอน

โครงการระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารและติดตามควบคุมเฝ้าระวังโรคโควิด-19 จาก เทศบาลนครยะลา

โครงการ Patong City Data Platform เทศบาลเมืองป่าตอง จ.ภูเก็ต

โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการให้บริการประชาชน Bang-pla Smart Public Service เทศบาลตำบลบางปลา จ.สมุทรสาคร

โครงการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) โรงพยาบาลหนึ่งหมื่นเตียง เทศบาลนครเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

โครงการพัฒนาระบบ Mobile Application สำหรับบริหารจัดการการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาล เทศบาลนครอุดรธานี จ.อุดรธานี

DGA พร้อมผลักดันการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเพื่อต่อยอดความสำเร็จในการขับเคลื่อนรัฐบาลท้องถิ่นดิจิทัลอย่างยั่งยืน และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

“รมต.อนุชา” เร่งเครื่องดันรัฐบาลดิจิทัล “สู่ท้องถิ่น” พลิกโฉมการบริการภาครัฐตอบโจทย์ประชาชน

“รมต.อนุชา” เร่งเครื่องดันรัฐบาลดิจิทัล “สู่ท้องถิ่น” พลิกโฉมการบริการภาครัฐตอบโจทย์ประชาชน

“รมต.อนุชา” เร่งเครื่องดันรัฐบาลดิจิทัล “สู่ท้องถิ่น” พลิกโฉมการบริการภาครัฐตอบโจทย์ประชาชน
“รมต.อนุชา” เร่งเครื่องดันรัฐบาลดิจิทัล “สู่ท้องถิ่น” พลิกโฉมการบริการภาครัฐตอบโจทย์ประชาชน