รู้จัก DJSI ดัชนีความยั่งยืนที่ ปตท. ติดอันดับ 11 ปีซ้อน

รู้จัก DJSI ดัชนีความยั่งยืนที่ ปตท. ติดอันดับ 11 ปีซ้อน

เมื่อการทำ "ธุรกิจ" ไม่ใช่แค่การหา "กำไร" แต่ต้องใส่ใจผู้คน ชุมชน และสิ่งแวดล้อมรอบข้างด้วย ซึ่ง ปตท. เป็นหนึ่งในองค์กรภาคธุรกิจของไทยที่ยึดมั่นในแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน จนสามารถคว้าอันดับ DJSI ดัชนีความยั่งยืนระดับโลกมาได้ถึง 11 ปีซ้อน

ในโลกของ "ธุรกิจ" ยุคใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ ไม่สามารถบริหารเพื่อมุ่งเอาแต่กำไรได้อีกต่อไป เพราะหลายปีมานี้ ทั่วโลกกำลังเผชิญหน้ากับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างหนักหน่วง ไม่ว่าจะเป็น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โลกร้อน ฝุ่น PM2.5 ไฟป่า ภัยแล้ง น้ำท่วม ฯลฯ จนทำให้ทุกภาคส่วน รวมถึง "ภาคธุรกิจ" ต้องร่วมมือแก้ไขปัญหานี้อย่างเร่งด่วน ปรับเปลี่ยนมาสู่การดำเนินธุรกิจไปพร้อมๆ กับให้ความสำคัญต่อผู้คนและสิ่งแวดล้อมรอบข้างให้ยั่งยืน

รู้จัก DJSI ดัชนีความยั่งยืนที่ ปตท. ติดอันดับ 11 ปีซ้อน

ในระดับโลกก็มีการสนับสนุนแนวคิดด้านความยั่งยืนในภาคส่วนธุรกิจด้วย เห็นได้จากการจัดตั้ง World Index ที่เรียกว่า DJSI หรือ Dow Jones Sustainability Indices ขึ้นมา เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมินองค์กรธุรกิจ บริษัทฯ ที่มีการบริหารงานอย่างยั่งยืน ตามตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้ลงทุนสถาบันทั่วโลกให้การยอมรับและใช้เป็นข้อมูลในการลงทุน และเป็นที่น่ายินดีว่าองค์กรไทยอย่าง ปตท. เป็นหนึ่งในภาคธุรกิจไทยที่ผ่านการคัดเลือกให้เป็นสมาชิก DJSI ดังกล่าวได้ถึง 11 ปีซ้อน

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปตท. ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิก DJSI กลุ่มดัชนีโลก (World Index) รวมถึงดัชนีตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market Index) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 และเป็นองค์กรของอุตสาหกรรมในกลุ่ม Oil & Gas Upstream & Integrated (OGX) อีกด้วย สะท้อนถึงการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของปตท. ผ่านการกำหนดทิศทางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับบริบทของโลกที่แปรเปลี่ยนไป

ปตท. บริหารธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาลและความยั่งยืนมายาวนาน มุ่งเน้นการเติบโตในกลุ่มธุรกิจ พลังงานสะอาด และธุรกิจใหม่ที่ไกลกว่าพลังงาน เพื่อให้สอดรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบัน ควบคู่กับการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นพันธกิจหลักของ ปตท.

ที่ผ่านมา ปตท. สร้างพลังขับเคลื่อนทุกชีวิตช่วยเหลือประชาชนในทุกมิติ โดยได้ร่วมแบ่งเบาภาระต้นทุนค่าครองชีพด้านพลังงานกว่า 17,800 ล้านบาท อาทิ สนับสนุนเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นกรณีพิเศษจำนวนเงินรวม 3,000 ล้านบาท, ให้ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม (LPG) แก่ผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ, การตรึงราคา NGV เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพแท็กซี่, จัดหาน้ำมันดิบเพื่อเพิ่มปริมาณสำรอง, บรรเทาภาระต้นทุนของ กฟผ. เป็นต้น

โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างหนักของ COVID-19 ซึ่งเป็นวิกฤติของประเทศ กลุ่ม ปตท. ได้จัดตั้ง "โครงการลมหายใจเดียวกัน" เพื่อดูแลผู้ป่วยอย่างครบวงจร ไม่ว่าจะเป็น จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม หน่วยตรวจ - รักษาครบวงจร (End-to-End) จัดหาและบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องช่วยหายใจ แอลกอฮอล์ ถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค - บริโภคที่จำเป็น จัดหาวัคซีน และพัฒนาวัคซีน

อีกทั้งมีการต่อยอดโครงการลมหายใจเพื่อน้อง ช่วยเหลือเยาวชนกว่า 60,000 คน ที่เสี่ยงต่อการหลุดจากระบบการศึกษาและจัดตั้งกองทุน รวมงบประมาณ 171 ล้านบาท มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม 9 หมื่นคน

นอกจากนี้ ในส่วนของการดูแลด้านสิ่งแวดล้อม ปตท. มีแนวทางในการมุ่งสู่ Carbon Neutrality และ Net Zero โดยมีเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 15% ในปี 2030 เทียบกับปี 2020 บรรลุเป้าหมาย Carbon Neutrality ภายในปี 2040 และบรรลุเป้าหมาย Net Zero Emission ภายในปี 2050

รวมถึงมีนโยบายปลูกป่าบกและป่าชายเลนเพิ่มอีก 1 ล้านไร่ ภายในปี 2573 (2030) พร้อมวางแผนดูแลบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจากที่ ปตท. ได้ปลูกและดูแลรักษาป่าจำนวน 1.1 ล้านไร่ ใน 54 จังหวัดมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2537 จนถึงปัจจุบันแล้ว ในปี 2565 ปตท. ก็ได้เริ่มสำรวจพื้นที่ในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยร่วมกับภาครัฐ ไปแล้วกว่า 70,000 ไร่ เพื่อคัดเลือกพื้นที่ที่มีศักยภาพในการปลูกและบำรุงรักษาป่าใหม่ ให้เป็นพื้นที่ซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในขณะเดียวกัน ปตท. ยังคงยึดมั่นการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีธรรมาภิบาล รวมทั้งคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียม เพื่อให้สังคมไทยเดินหน้าสู่ความยั่งยืนในระดับสากล ภายใต้วิสัยทัศน์ "Powering Life with Future Energy and Beyond"

นอกจากนี้ บริษัทใน กลุ่ม ปตท. ได้แก่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน), บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน), บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ยังได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิก DJSI อีกด้วย

รู้จัก DJSI ดัชนีความยั่งยืนที่ ปตท. ติดอันดับ 11 ปีซ้อน