ดีบุก เมตริกตันละ 795,300.00 ตะกั่ว เมตริกตันละ 75,290.00

ดีบุก	เมตริกตันละ 795,300.00 ตะกั่ว เมตริกตันละ 75,290.00

ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565

ดีบุก	เมตริกตันละ 795,300.00 ตะกั่ว เมตริกตันละ 75,290.00