รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) (23 พฤศจิกายน 2565)

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) (23 พฤศจิกายน 2565)

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (65/66) 2420-2600 ข้าวขาว 5% 1430-1450 ข้าวนึ่ง 100% สีอ่อน 1450-1460 ปลายข้าวเหนียว 64/65 1800-1880

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) (23 พฤศจิกายน 2565)