ดีบุก เมตริกตันละ 770,960.00 สังกะสี เมตริกตันละ 105,080.00

ดีบุก	เมตริกตันละ 770,960.00 สังกะสี	เมตริกตันละ 105,080.00

ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ประจำวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565

ดีบุก	เมตริกตันละ 770,960.00 สังกะสี	เมตริกตันละ 105,080.00