ดีบุก เมตริกตันละ 812,350.00 ตะกั่ว เมตริกตันละ 70,130.00

ดีบุก	เมตริกตันละ 812,350.00 ตะกั่ว เมตริกตันละ 70,130.00

ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ประจำวันที่ 23 กันยายน 2565

ดีบุก	เมตริกตันละ 812,350.00 ตะกั่ว เมตริกตันละ 70,130.00