ธนารักษ์เซ็น ‘วงษ์สยาม’ พัฒนาท่อน้ำอีอีซี 2.5 หมื่นล้าน

สืบเนื่องจากคณะกรรมการที่ราชพัสดุได้มีมติเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 เห็นชอบแนวทางการจัดให้เอกชนเช่า/บริหาร ระบบท่อส่งน้ำสายหลักภาคตะวันออก ตามรายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการที่กรมธนารักษ์เสนอ โดยการคัดเลือกเอกชนให้ใช้วิธีการคัดเลือก จำนวน 3 โครงการ

- โครงการท่อส่งน้ำดอกกราย 

- โครงการท่อส่งน้ำหนองปลาไหล - หนองค้อ

- โครงการท่อส่งน้ำหนองค้อ - แหลมฉบัง (ระยะที่ 2)

กรมธนารักษ์ในฐานะหน่วยงานเจ้าของโครงการได้ดำเนินการคัดเลือกเอกชนเพื่อบริหาร
และดำเนินกิจการระบบท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออกทั้ง 3 โครงการ ตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2562 กฎกระทรวงการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2564 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการคัดเลือกเอกชนเพื่อจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุที่มีราคาเกินห้าร้อยล้านบาท พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ ดังนี้

1. สามารถตอบสนองความต้องการใช้น้ำของชุมชนและกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างเพียงพอ
และทันต่อการณ์

2. เพื่อให้เกิดเสถียรภาพและความมั่นคงที่มีผลต่อขีดความสามารถในการแข่งขันในภาคตะวันออก

3. กระทรวงการคลังได้รับผลประโยชน์ตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 คณะกรรมการที่ราชพัสดุได้มีมติเห็นชอบให้ บริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด เป็นผู้บริหารและดำเนินกิจการระบบท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออกดังกล่าว โดยให้สิทธิการบริหารและดำเนินกิจการระบบท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออก มีกำหนดระยะเวลา 30 ปี 

บริษัทฯ ต้องชำระผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่กรมธนารักษ์ตลอดอายุสัญญา ดังนี้

1. ค่าแรกเข้าเพื่อทำสัญญา เป็นเงิน 1,450 ล้านบาท 

2. ผลประโยชน์ตอบแทนรายปี (Fixed Fee) ปีแรกชำระในวันที่ลงนามในสัญญา เป็นเงิน 44.64 ล้านบาท รวมตลอดอายุสัญญาเป็นเงิน 2,908.03 ล้านบาท

3. ส่วนแบ่งรายได้รายปี (Revenue Sharing) จากการบริหารและดำเนินกิจการระบบ
ท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออก ในอัตราร้อยละ 27 ต่อปี ของรายได้รวมก่อนหักค่าใช้จ่ายทุกปีตลอดอายุสัญญา รวมเป็นเงิน 21,335.19 ล้านบาทกรมธนารักษ์ กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค