รัฐร่วมเอกชนจัด EEC FAIR 2024 เปิดบ้านดึงการลงทุนอุตฯ เป้าหมาย 2.2 ล้านบาท

รัฐร่วมเอกชนจัด EEC FAIR 2024 เปิดบ้านดึงการลงทุนอุตฯ เป้าหมาย 2.2 ล้านบาท

ภาครัฐ-เอกชน ร่วมจัดกิจกรรมประชุมสัมมนาบูรณาการการมีส่วนร่วมของรัฐและเอกชน “Re-design Thailand's sustainable future together” เพื่อเตรียมการสู่การจัดงาน “EEC FAIR 2024” งานอีเว้นต์แสดงศักยภาพและความพร้อมของอุตสาหกรรม S-Curve บนพื้นที่ EEC ในปี 2024

นายคณิศ แสงสุพรรณ ที่ปรึกษาพิเศษด้านการพัฒนาการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กล่าวว่า วันนี้ถือเป็นนิมิตหมายและจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการเปิดเวทีความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนระหว่างสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) หรือ TCEB ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) และพันธมิตรภาคเอกชนจากหอการค้าไทย (TCC) และสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (TCT) 

ภายใต้การจัดงาน “Re-design Thailand's sustainable future together” เพื่อนำไปสู่ความร่วมมือกันในการบูรณาการการจัดงานและออกแบบงาน EEC FAIR 2024 เพื่อการสร้างการรับรู้ถึงศักยภาพและความพร้อมของพื้นที่ EEC ในการรองรับอุตสาหกรรม S-Curve ต่อสายตานักลงทุนและนักธุรกิจต่างชาติ ซึ่งทุกภาคส่วนทั้งภาคการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ควรมีส่วนร่วมในการบูรณาการร่วมกัน

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ TCEB กล่าวว่า การจัดงานร่วมกันของภาครัฐและเอกชนเพื่อจัดงานน EEC Fair 2024 ถือเป็นเวทีสำคัญโดยใช้กลไกของไมซ์ เป็นเครื่องมือให้เกิดการบูรณาการในการมีส่วนร่วม โดย TCEB จะเป็นผู้ร่วมสร้างโอกาสทางธุรกิจให้เกิดขึ้นภายในงาน ร่วมกับพันธมิตรอย่างหอการค้าไทยและสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อให้การจัดงานเกิดอิมแพ็คขึ้นทั้งภาคการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม S-Curve 

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า หอการค้าไทย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของ EEC ในการเป็นเครื่องมือสำคัญเพื่อดึงดูดการลงทุนทั้งจากในและต่างประเทศ ซึ่งสามารถช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถเติบโตในสภาวการณ์ปัจจุบัน

โดยช่วงที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยจำเป็นจะต้องเสริมนโยบายที่ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศให้มากขึ้น อาทิ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกส์ การจัดทำสิทธิประโยชน์ที่จะดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติ และการสร้างเมืองอัจฉริยะที่จะมาทำให้เกิดการพัฒนา EEC ในทุกมิติอย่างครบถ้วน ตลอดจนการสร้างงาน สร้างรายได้ และเกิดการพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อรองรับอุตสาหกรรมของ S-Curve

สำหรับภายในงานจะมีการจัดกิจกรรม Workshop ของ 6 กลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve ประกอบด้วย อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร, อุตสาหกรรมการพัฒนาบุคลากรและการศึกษา และอุตสาหกรรมดิจิตอล

รวมถึงการเสวนาในหัวข้อ Tourism Mega Trend กับการปรับตัวของพื้นที่ EEC การระดมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการเชื่อมโยงความร่วมมือ EEC กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน การออกแบบ Route โปรแกรมท่องเที่ยวรองรับกลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงในพื้นที่ EEC