"เบี้ยผู้สูงอายุ" งวดสุดท้ายโอนวันนี้ (19 ก.ย.65) ได้กี่บาท เช็กที่นี่ !

"เบี้ยผู้สูงอายุ" งวดสุดท้ายโอนวันนี้ (19 ก.ย.65) ได้กี่บาท เช็กที่นี่ !

สูงวัยเฮ ! 19 กรกฎาคม 2565 กรมบัญชีกลาง โอนเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ งวดสุดท้ายโอนวันนี้ "เบี้ยผู้สูงอายุ" แต่ละช่วงอายุรับคนละเท่าไหร่ ?

ติดตามความคืบหน้า ภายหลัง ครม.อนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อแก้ไขเยียวยาความเดือนร้อนเสียหายในบางกรณี  การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือ "เบี้ยผู้สูงอายุ" จำนวน 10.95 ล้านคน เฉลี่ยรายละ 100 - 250 บาท ตามช่วงอายุ เป็นระยะเวลา 6 เดือน สำหรับผู้รับ "เงินผู้สูงอายุ" ตั้งแต่เดือนเมษายน – กันยายน 2565 นั้น

ล่าสุดวันนี้ (19 กันยายน 2565) กรมบัญชีกลาง "โอนเงินผู้สูงอายุ" เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน โดยตรงแทนกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

 

"เบี้ยผู้สูงอายุ" งวดสุดท้ายโอนวันนี้ (19 ก.ย.65) ได้กี่บาท เช็กที่นี่ !

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

"กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" รายงานต่อเนื่องเกี่ยวกับการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษแก่ผู้สูงอายุในครั้งนี้ ซึ่งจะจ่ายเพิ่มจาก "เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ" หรือ "เบี้ยผู้สูงอายุ" โดยมีกำหนดการจ่ายเงินแบ่งเป็น 3 งวด ดังนี้

  • งวดแรก จ่ายวันที่ 19 ก.ค.2565 จำนวน 4 เดือนตั้งแต่งวดเดือนเม.ย.- ก.ค.65
  • งวดที่ 2 จ่ายวันที่ 19 ส.ค.65
  • งวดสุดท้ายจ่าย 19 ก.ย.65

ทั้งนี้ แผนการจ่ายเงินครั้งแรก ได้มีการจ่ายเงินช่วยเหลือ ไปแล้ว 2 ครั้ง คือ เมื่อวันที่ 19 ก.ค.65 และ วันที่ 19 ส.ค. 2565 ส่วนครั้งที่ 3 คือ วันนี้ (19 ก.ย.65)

"เบี้ยผู้สูงอายุ" งวดสุดท้ายโอนวันนี้ (19 ก.ย.65) ได้กี่บาท เช็กที่นี่ !

ปัจจุบันการจ่าย "เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ" แบบขั้นบันได ดังนี้

1.อายุ 60 - 69 ปี รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 600 บาท/เดือน รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 100 บาท/เดือน รวมเป็น 700 บาท/เดือน

2.อายุ 70 - 79 ปี รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 700 บาท/เดือน รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 150 บาท/เดือน รวมเป็น 850 บาท/เดือน

3.อายุ 80 - 89 ปี รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 800 บาท/เดือน รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 200 บาท/เดือน รวมเป็น 1,000 บาท/เดือน

4.อายุ 90 ปีขึ้นไป รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,000 บาท/เดือน รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 250 บาท/เดือน รวมเป็น 1,250 บาท/เดือน

โดยการคำนวณอายุของผู้สูงอายุรายเดิม จะคำนวณตามปีงบประมาณ
(การเลื่อนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายเดิมแบบขั้นบันไดจะเลื่อนตามปีงบประมาณ ไม่มีการเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในระหว่างปีงบประมาณ)

ทั้งนี้ ที่ประชุมมอบหมายกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ดำเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุต่อไป

ส่วนกรณีที่ ผู้สูงอายุที่ถูกระงับสิทธิ เนื่องจากได้รับสวัสดิการอื่นซ้ำซ้อนจากรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ได้รับสิทธิ "เบี้ยผู้สูงอายุ" ที่ปรับเพิ่มด้วย

สำหรับผู้ได้รับสวัสดิการ หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่

  • ผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือ เงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
  • ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐ หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  • ผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำ

โดยจะได้รับเมื่อมีการออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับใหม่ ตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ)

 

ที่มา : กรมกิจการผู้สูงอายุ