KBANK อนุมัติปันผลระหว่างกาล จากผลงานครึ่งปีแรกที่ 0.50บาทต่อหุ้น

KBANK อนุมัติปันผลระหว่างกาล จากผลงานครึ่งปีแรกที่ 0.50บาทต่อหุ้น

กสิกรไทย แจ้งคณะกรรมการบอร์ดมีมติจ่ายปันผลระหว่างกาล จากผลประกอบการครึ่งปีแรก65 ที่ 0.50บาท จ่าย 23ก.ย.นี้

        ดร.อดิศวร์ หลายชูไทย เลขานุการบริษัท และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า ล่าสุด ธนาคารกสิกรไทย ประกาศผลการประชุมของคณะกรรมการธนาคาร(บอร์ด) 
เมื่อวันที่  25 ส.ค. 2565
      

     โดยบอร์ด อนุมัติจ่ายเงินปันผล ระหว่างกาล จากผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีแรก 2565 

        ซึ่งกำหนด อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด ที่ 0.50 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่   23 ก.ย. 2565 จ่ายปันผลจาก กำไรสะสมของธนาคาร