OR ทุ่ม 299.60 ล้านบาท เข้าลงทุนใน "ดุสิต ฟู้ดส์" รุกต่อยอดธุรกิจไลฟ์สไตล์

OR ทุ่ม 299.60 ล้านบาท เข้าลงทุนใน "ดุสิต ฟู้ดส์" รุกต่อยอดธุรกิจไลฟ์สไตล์

โออาร์ ทุ่ม 299.60 ล้านบาท ส่ง "มอดูลัส เวนเจอร์" เข้าลงทุนใน "ดุสิต ฟู้ดส์" ในเครือ DUSIT สัดส่วน 25% ต่อยอดธุรกิจไลฟ์สไตล์ และเพิ่มความหลากหลายของการดำเนินธุรกิจอาหาร พร้อมแจกปันผลระหว่างกาล 0.35 บาทต่อหุ้น ขึ้น XD 2 ก.ย.นี้

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า คณะกรรมการ มีมติอนุมัติให้ บริษัท มอดูลัส เวนเจอร์ จำกัด (Modulus) บริษัทย่อยของ OR เข้าลงทุนโดยการซื้อหุ้นสามัญเดิม และหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของ บริษัท ดุสิต ฟู้ดส์ จำกัด (DF) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ของ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) DUSIT ในวงเงินไม่เกิน 299.6 ล้านบาท

โดยภายหลังการเข้าลงทุนดังกล่าวจะทำให้ Modulus มีสัดส่วนการถือหุ้น 25% และกลุ่ม DUSIT มีสัดส่วนการถือหุ้น 75% ของหุ้นสามัญทั้งหมดใน DF โดย DF เป็นบริษัทที่ลงทุนใน ธุรกิจอาหารตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยเน้นธุรกิจอาหารที่มีการเติบโตสูง และเชื่อมโยงกับธุรกิจอาหารของกลุ่มบริษัทในเครือทั้งธุรกิจโรงแรม และสถาบันการศึกษา

สำหรับการลงทุนครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพธุรกิจไลฟ์สไตล์ของ OR โดยเพิ่มความหลากหลายของการดำเนินธุรกิจอาหาร รวมทั้งสร้างโอกาสในการเติบโตร่วมกันทั้งใน และต่างประเทศ ทั้งนี้ Modulus ได้ลงนามในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น และสัญญาอื่นที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ คณะกรรมการมีมติ จ่ายปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสด จำนวน 0.35 บาท/หุ้น วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) 2 ก.ย. 65 วันที่จ่ายปันผล 19 ก.ย.65

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์