ข่าวที่เกี่ยวข้อง
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
เป็นหน่วยงานราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการ
ส่งเสริมการลงทุนทั้งในประเทศและการลงทุนของไทยในต่างประเทศ
รายละเอียดเพิ่มเติม