ส่งเสริมการลงทุน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
เป็นหน่วยงานราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการส่งเสริมการลงทุนทั้งในประเทศและการลงทุนของไทยในต่างประเทศ
รายละเอียดเพิ่มเติม

ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด