วันมหิดล 24 ก.ย.วันมหาบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่

วันมหิดล 24 ก.ย.วันมหาบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่

วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี เป็นวันสำคัญวันหนึ่งที่อยู่ในความทรงจำของประชาชนชาวไทย

เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (กรมหลวงสงขลานครินทร์) พระผู้ได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยจากแพทย์และประชาชนทั่วไปว่า พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย พระราชกรณียกิจที่ได้ทรงบำเพ็ญแก่วงการแพทย์ และการสาธารณสุขของประเทศไทย ได้เสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นให้แก่โรงเรียนแพทย์ ทรงพัฒนาการเรียนการสอน การผลิตแพทย์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทรงวางรากฐานแก่การแพทย์ และการสาธารณสุขให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศ 

พระองค์ได้ทรงประกอบพระกรณียกิจทางด้านการแพทย์ไว้อย่างมากมาย อาทิ ทรงเป็นอาจารย์สอนนักศึกษาแพทย์ ประทานทรัพย์สินส่วนพระองค์จัดสร้างตึกคนไข้ ประทานเงินเพื่อใช้จัดหาเครื่องมือสำหรับปฎิบัติการให้แก่โรงพยาบาล ทรงบริจาคทรัพย์เป็นทุนสำหรับส่งนักศึกษาแพทย์ และนักเรียนพยาบาลไปศึกษาต่อต่างประเทศ

หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้จัดกิจกรรมในวันมหิดล ตั้งแต่ปี 2503 เป็นต้นมา อาทิ กิจกรรมรับบริจาคสมทบทุนศิริราชมูลนิธิ โดยคณะนักศึกษาแพทย์และพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ออกรับบริจาคสมทบทุนศิริราชมูลนิธิ ในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน ของทุกปี โดยกิจกรรมหนึ่งในการขอรับบริจาคคือการจำหน่าย ธงวันมหิดล เพื่อให้ประชาชนทุกฐานะมีส่วนเกื้อกูลผู้ป่วยผู้ยากไร้ของโรงพยาบาลศิริราช โดยรายได้ทั้งหมดนำไปจัดซื้ออุปกรณ์การรักษาพยาบาล และเครื่องอำนวยความสุขแก่ผู้ป่วยยากไร้

โรงพยาบาลศิริราชเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลรัฐที่ประชาชนต้องการมารักษาเมื่อเกิดเจ็บป่วย เพราะเป็นโรงพยาบาลที่มีบุคคลกรทางการแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง ปัจจุบันมีการพัฒนาการบริการที่ดีมาก ทำให้บางวันมีผู้ป่วยเข้ามาใช้บริการสูงถึง 10,000 คน ความแออัดเป็นสิ่งที่เห็นได้ทุกวันในตึกผู้ป่วยนอก จำนวนเตียงผู้ป่วยที่มาก จนล้นออกมาตามแนวทางเดิน อีกทั้งญาติผู้ป่วยและประชาชนที่มาใช้บริการในแต่ละวัน ทำให้ตึกแห่งนี้ถูกเรียกว่าตึกที่ไม่เคยหลับ

กิจกรรมในวันมหิดลของทุกปีจึงเป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติตามรอยพระบาทหารายได้ ช่วยผู้ป่วยด้อยโอกาสโดยไม่เลือกยากดีมีจน นอกจากจะมีนักศึกษาออกรับเงินบริจาคพร้อมมอบธงวันมหิดล

เป็นที่ระลึก ปีนี้ยังมีรายการพิเศษภายใต้แนวคิด “ศิริราช 4.0”โดยได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประธานจัดงานหารายได้ พระราชทานสัมภาษณ์ในประเด็น

“ความก้าวหน้าทางด้านการแพทย์กับศิริราช 4.0” ออกอากาศในวันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561 เวลา 22.35-00.30 น.ทาง ททบ.5 โดยท่านสามารถบริจาคผ่านรายการที่หมายเลข 0 2270 2233 (60 คู่สาย) หรือบริจาคเงินล่วงหน้าโดยตรงได้ที่ ศิริราชมูลนิธิ โทร.0 2419 7658-60 ทุกวัน และบริจาคผ่าน Application ธนาคารที่ท่านมีบัญชีเงินฝาก

ผมขออนุญาตเชิญชวนท่านผู้ประกอบการทุกท่าน ทั้งกิจการ SMEs กิจการขนาดใหญ่ทั้งในและนอกตลาดหลักทรัพย์ ได้ร่วมกันบริจาคในวันมหาบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ โดยถือเป็น Mission ที่สำคัญ

เริ่มตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไป และขออัญเชิญลายพระหัตถ์ของสมเดชพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมชนก ถึง ศฺ.นพ.สวัสดื์ แดงสว่าง ที่ผมอ่านครั้งใดก็ประทับใจทุกครั้ง และได้ยึดถือเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตตลอดมา 

ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์

การบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยยากไร้ เป็นมหาบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งท่านสามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางภาษีได้ ลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านและกิจการของท่านอย่างแน่นอนครับ...