ดร.สาธิต ผ่องธัญญา

ดูบทความทั้งหมด

ผู้อำนวยการอาวุโส Estate Planning & Family Office ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

3 ธันวาคม 2563
353

โค้งสุดท้ายปลายปีกับสิทธิค่าลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาปี63

เมื่อใกล้ถึงสิ้นปี ก็เริ่มเข้าสู่การเตรียมตัวเพื่อวางแผนการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้ของบุคคลธรรมดา

ซึ่งปีนี้รัฐบาลก็ได้ออกมาตรการและสิทธิประโยชน์ทางภาษี ตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ ผ่านโครงการ “ช้อปดีมีคืน” โดยสามารถนำค่าสินค้าและค่าบริการภายในประเทศมาใช้สิทธิค่าลดหย่อนภาษีเงินได้ตามที่จ่ายจริงสูงสุด 30,000 บาท นอกจากนี้ในกลุ่มของค่าลดหย่อนหมวดการลงทุนก็ยังได้มีมาตรการส่งเสริมการลงทุนในรูปแบบการออม นั่นก็คือกองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund : SSF) และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF) ซึ่งการลงทุนดังกล่าวก็สามารถนำมาใช้สิทธิลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาได้เช่นกัน ในบทความนี้ จะขอสรุปหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกลุ่มค่าลดหย่อน ดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้ได้พิจารณาวางแผนการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีสำหรับปีภาษี 2563 

  “ช้อปดีมีคืน” ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีอย่างไร?

 • โครงการช้อปดีมีคืนให้สิทธิลดหย่อนภาษีสำหรับผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในประเทศไทย (ไม่รวมคณะบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามัญ) และผู้ใช้สิทธิในโครงการช้อปดีมีคืนจะต้องไม่ได้เป็นผู้รับสิทธิ์ตามโครงการคนละครึ่งหรือโครงการให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 • สามารถนำค่าซื้อสินค้าและบริการในประเทศไทยตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 30,000 บาท ระหว่างวันที่ 23 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งกำหนดมูลค่าการซื้อสินค้าบริการสูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท สามารถนำมูลค่าสินค้าและบริการนี้มาหักจากเงินได้ที่ต้องเสียภาษีในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี 2563 (ซึ่งจะยื่นเสียภาษีในเดือนมีนาคมปี 2564)
 • เงื่อนไขที่สำคัญ
 • ผู้ขายต้องออกใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ซื้อบุคคลธรรมดาได้ ยกเว้น สินค้า 3 ประเภทที่ไม่ต้องมีใบกำกับภาษีแต่มีเพียงใบเสร็จรับเงินก็สามารถนำมาใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้คือ หนังสือเป็นเล่ม, หนังสือแบบ e-book และสินค้า OTOP
 • ค่าสินค้าหรือค่าบริการดังกล่าว จะไม่รวมถึง
 1. สุรา เบียร์ ไวน์
 2. ยาสูบ
 3. น้ำมันและก๊าซสำหรับเติมพาหนะ
 4. ค่าซื้อรถยนต์ ซื้อรถจักรยานยนต์ และซื้อเรือ
 5. ค่าซื้อหนังสือพิมพ์และนิตยสาร
 6. E-Magazine และ E-Newspaper
 7. ค่าบริการจัดนำเที่ยวที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
 8. ค่าที่พัก โรงแรม 
 • ก่อนใช้สิทธิควรพิจารณาว่าตนเองอยู่ในกลุ่มผู้เสียภาษีที่ฐานภาษีเท่าใดเพราะเงื่อนไขการคืนภาษีของ โครงการช้อปดีมีคืนนั้นจะได้มากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับว่ารายได้เราตกอยู่ในฐานภาษีเท่าใดนั่นเอง
 • 160691244627

ดูบทความทั้งหมดของ ดร.สาธิต ผ่องธัญญา

แชร์ข่าว :
Tags: