บทความพิเศษ

ดูบทความทั้งหมด

20 พฤษภาคม 2563
973

นิติคอนโดฯอ้าง “โควิด” เลื่อน-ยกเลิกประชุมสามัญ?

*นิติบุคคลอาคารชุด* ซึ่งกำหนดรอบบัญชีระหว่างม.ค. สิ้นสุด ธ.ค.ของปี มีหน้าที่จัดประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วมภายใน 120 วัน นับแต่วันสิ้นรอบบัญชี

 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลรายงานประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) ทั้งนี้ เป็นไปตามมาตรา 42/1 ของพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)อาคารชุด 2551 หรือตามกำหนดของข้อบังคับของนิติบุคคลอาคารชุด ในขณะที่สังคม ล้วนกังวลต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งผู้จัดการ คณะกรรมการ ตลอดจนเจ้าของร่วมของอาคารชุด ไม่มากก็น้อยหรือบางแห่ง อาจมีข้อสงสัย ในประเด็นการยกเลิก เลื่อนประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วมประจำปี สามารถกระทำได้หรือไม่ ?

แม้การแพร่ระบาดของไทยขณะนี้ ยังอยู่ในระยะที่ 2 รัฐบาลอยู่ระหว่างการติดตาม เฝ้าระวัง และประเมินความรุนแรงอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ หากสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ ย่อมเกิดผลดีต่อประชาชน สังคม และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

พ.ร.บ.อาคารชุด 2551 มาตรา 42/1 ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญปีละ 1 ครั้ง ภายใน 120 วัน นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของนิติบุคคลอาคารชุด เพื่อกิจการดังต่อไปนี้ (1) พิจารณาอนุมัติงบดุล (2) พิจารณารายงานประจำปี (3) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี (4) พิจารณาเรื่องอื่นๆ

แปลความตามมาตรา 42/1 หมายความว่าคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดมีหน้าที่จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วมภายใน 120 วัน นับแต่วันสิ้นรอบบัญชีเพื่อพิจารณาเรื่องที่กำหนดไม่จัดไม่ได้ หรือหากเลื่อนเป็นเมื่อใด คณะกรรมการก็ยังคงมีหน้าที่ต้องจัดการประชุมดังกล่าว

มาตรา 38/1 ให้นิติบุคคลอาคารชุดจัดทำงบดุลอย่างน้อย 1 ครั้ง ทุกรอบ 12 เดือน โดยให้ถือว่าเป็นรอบปีในทางบัญชีของนิติบุคคลอาคารชุดนั้น งบดุลตามวรรคหนึ่งต้องมีรายการแสดงสินทรัพย์และหนี้สินของนิติบุคคลอาคารชุดกับทั้งบัญชีรายรับรายจ่าย และต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบ แล้วนำเสนอเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมภายใน 120 วัน นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี

แปลความได้ว่า งบดุลของนิติบุคลอาคารชุดต้องทำ ไม่ทำไม่ได้ งบดุลดังกล่าวต้องได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) แล้วนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมภายใน 120 วัน นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี กรณีนิติบุคคลอาคารชุดกำหนดรอบบัญชีระหว่าง ม.ค. - ธ.ค. ของทุกปี แสดงว่านิติบุคคลอาคารชุดมีหน้าที่ต้องจัดประชุมใหญ่เจ้าของร่วมเพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าวภายในวันที่ 30 เม.ย.ของ(ทุก)ปี

มาตรา 71 นิติบุคคลอาคารชุดใดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 38/1 มาตรา 38/2 และมาตรา 38/3 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท ในกรณีที่นิติบุคคลอาคารชุดกระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง ผู้จัดการต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้ตามวรรคหนึ่งด้วยเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนในการกระทำความผิดนั้น

แปลความได้ว่า หากนิติบุคคลอาคารชุดไม่จัดทำงบดุล ไม่มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบ และไม่นำเสนอที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมพิจารณาภายในระยะเวลาที่กำหนด ต้องรับโทษปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท และผู้จัดการอาจต้องรับผิดตามกฎหมายดังกล่าว เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนไม่มีส่วน หรือร่วมกระทำความผิดดังกล่าว

ดังนั้น แม้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศ หรือจังหวัดหนึ่ง จังหวัดใด ทั้งในปัจจุบัน หรืออนาคต พ.ร.บ.อาคารชุดฯ มิได้มีข้อยกเว้น ยกเลิก หรือเลื่อนการจัดประชุมใหญ่เจ้าของร่วมแต่อย่างใด นิติบุคคลอาคารชุดยังคงมีหน้าที่จัดประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วม ตามมาตรา 42/1 หรือตามข้อบังคับ หากไม่จัดประชุมดังกล่าว นิติบุคคลอาคารชุดต้องรับโทษทางอาญาเป็นค่าปรับตามมาตรา 71 ดังกล่าว

ส่วนแนวทาง หรือวิธีการจัดประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วมจะดำเนินการอย่างไร ให้ปลอดเชื้อไวรัสปลอดภัยจากโรคดังกล่าว เห็นว่าเป็นเรื่องภายในของนิติบุคคลอาคารชุดจะแจ้ง หรือกำหนดวิธีปฏิบัติ ดำเนินการการประชุมให้ตรงตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และขอบเขต ซึ่งนิติบุคคลอาคารชุดก็มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการเรื่องดังกล่าวโดยชอบอยู่แล้ว

โดย...

พิสิฐ ชูประสิทธิ์

สมาคมนักบริหารอาคารชุด – หมู่บ้านจัดสรรไทย 

“ที่ปรึกษา” ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ธนาคารพาณิชย์ชั้นนำ

[email protected]

ดูบทความทั้งหมดของ บทความพิเศษ

แชร์ข่าว :
Tags: