ทัศนะจากผู้อ่าน

ดูบทความทั้งหมด

ผู้อ่านสามารถส่งเรื่องมาได้ที่ [email protected]

20 พฤษภาคม 2563
368

“3ก 1ข” ต่อยอด สู้ภัยโควิด-19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั่วโลก และในประเทศไทย ทางคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบลยอด อ.สองแคว จ.น่าน

จัดประชุมวาระเร่งด่วนขึ้น เมื่อช่วงเดือน มี.ค.ที่ผ่านมา ที่นายกเทศมนตรีตำบลยอด กำนันตำบลยอด ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน ประธาน อสม.ทุกหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยอด เข้าร่วมประชุม มีพระครูปลัดปัณณธร ปัณณวีริโย เจ้าอาวาสวัดปางส้าน ประธานหน่วยอบรมประชาชนตำบลยอด เป็นประธานการประชุม

ประชุมครั้งนี้ไม่มีหนังสือเชิญ มีแต่การโทรประสาน บางท่านก็เพิ่งกลับมาจากดับไฟป่า บางท่านก็กลับจากงานศพ วันนั้นหลังปรึกษากัน ที่ประชุมมีมติดังนี้ 1.ให้เลื่อนงานขึ้นบ้านใหม่ แต่งงาน งานฉลองต่างๆ ออกไปก่อน 2.งานศพในชุมชน ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ยอด เช่น การจัดพิธีให้รวบรัดแต่ต้องตามฮีตฮอยที่ยึดปฏิบัติ (ข้อนี้มอบให้เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ยอด ซึ่งเป็นพิธีกรงานศพอยู่แล้ว) การจัดสถานที่ การให้ผู้เข้าร่วมงานเข้าสู่มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด 3.ให้ อสม. ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ติดตามให้คำแนะนำผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดให้กักตัวให้ครบ 14 วัน 4.การสนับสนุนอุปกรณ์การป้องกัน หน้ากากผ้า เทศบาลจะสนับสนุนอุปกรณ์ แต่ขอให้กลุ่ม อสม. สตรีช่วยกันตัดเย็บเพื่อแจกประชาชนตำบลยอด 

ก่อนปิดประชุม มีการอนุมัติเงินกองทุน 3 บาท (ที่ประชาชนตำบลยอดระดมทุนคน 3 บาทต่อเดือนในการจัดการสุขภาพของคนตำบลยอด) เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การป้องกันให้ทีม อสม. กำนันผู้ใหญ่บ้าน ทีมงานที่ต้องไปสำรวจข้อมูลและให้คำแนะนำ นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้ให้สร้างกลุ่มไลน์เป็นการเฉพาะเพื่อติดต่อข้อมูลข่าวสาร ติดตามงานต่างๆ และเน้นการประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าวต่อไป

  นอกจากนี้ มาตรการ 31ข ต่อยอด คือ พลังความร่วมมือของชุมชน ของชุมชนตำบลยอด ภายใต้หลักการทำงาน เข้าถึง ใส่ใจ ดูแล สื่อสาร และเฝ้าระวัง เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตสู้ภัยโควิด-19 ประกอบด้วย

ก แรก กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบลยอด ได้กำหนดโครงสร้าง บทบาท ภารกิจ ว่าใครทำอะไร อย่างไร ประสานงานกันอย่างไร ช่วยกันอย่างไรแต่ละบ้าน แล้วมารวมเป็นตำบล เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน บุคคลที่ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารต้องพูดหอกระจายข่าวทุกเช้า - เย็น และรับแจ้งจากคนที่กลับมาจากต่างจังหวัด อสม.เคาะประตูบ้าน ให้คำแนะนำ เย็บหน้ากากผ้า แจกทุกครัวเรือน ที่ได้ทางเทศบาลตำบลยอดสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์

ก ที่ 2 กองทุน จากกองทุน 3 บาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การป้องกันให้ทีม อสม.กำนันผู้ใหญ่บ้าน ทีมงานที่ต้องไปสำรวจข้อมูลและให้คำแนะนำ ได้อนุมัติเงิน 60,000 บาท นอกจากนี้ยังมีหมู่บ้านยอด ที่ระดมทุนเพื่อสร้างจุดคัดกรองก่อนเข้ามาในหมู่บ้าน โดยชุมชนเพื่อชุมชน

ก ที่ 3 กิจกรรม ในแต่ละบ้านได้มีกิจกรรม เน้นการเข้าถึง ใส่ใจ ดูแล สื่อสาร และเฝ้าระวังโดยเริ่มตั้งแต่การเคาะประตูบ้าน สร้างความเข้าใจในการล้างมือ ใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า การเว้นระยะห่าง การเข้าร่วมกิจกรรมของสังคม การจัดตั้งด่านชุมชน การเย็บหน้ากากผ้า แจกทุกคนในตำบลยอด ซึ่งมี อสม.กลุ่มสตรี ผดด.ช่วยกันตัดเย็บ 3,550 ชิ้น การทำความเข้าใจ วิธีการปฏิบัติตัวของผู้ที่กักตัวที่กลับมาจากต่างจังหวัด 400 คน การปฏิบัติงานในงานศพ มีการปรับรูปแบบงานให้สอดคล้องกันแนวปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุข กลยุทธ์ 

1 ข คือ ข้อมูล เริ่มโดยการทำความเข้าใจการเก็บข้อมูล ของผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างจังหวัด โดยติดต่อผ่านเฟสบุ๊ค ไลน์ และโทรศัพท์ สอบถามข้อมูลส่งให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ รพ.สต.ยอด สถานบริการสาธารณสุขชุมชนสะเกิน เมื่อทาง รพ.สต.ยอด ได้รับข้อมูลก็จะสรุปส่งให้ทุกบ้านเพื่อออกหนังสือการรับรองเมื่อครบ 14 วัน และการดำเนินงานสื่อสารข้อมูล เน้นให้ประชาชนตระหนักไม่ตระหนก 

“ในตำบลยอด มีผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ส่งตรวจ 1 คนถือว่าเป็นคนแรกของอำเภอ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบลยอดได้เตรียมความพร้อมระดับหนึ่ง โดยรอผลการตรวจจากโรงพยาบาลสองแคว ซึ่งต่อมาผลการตรวจ ไม่พบเชื้อ ทำให้ดีใจกันทั้งตำบล และการดำเนินก็เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ โดยยึดหลัก เข้าถึง ใส่ใจ ดูแล สื่อสาร และเฝ้าระวัง”

  การดำเนินงานในพื้นที่ตำบลยอด มีภาคีเครือข่ายหลายๆ ภาคี ที่ร่วมมือกันดำเนินงาน พื้นที่เราเป็นเมืองหน้าด่านตอนเหนือของจังหวัดน่าน เป็นตำบลแรก ที่เข้าสู่จังหวัดน่าน การดำเนินงานต่างๆต้องเข้มข้น ร่วมมือ ร่วมใจ เป็นหนึ่งเดียวเพื่อSAVE น่าน และตามปรัชญา การทำงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบลยอด คืออยู่ยอด อยู่เย็น เป็นสุข

[1 ในกิจกรรมการสื่อสารโควิด-19 น่าน : โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน (สสจ.น่าน) ร่วมกับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาเครือข่ายประชาคมสุขภาพจังหวัดน่าน และเพื่อการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคอย่างมีส่วนร่วม]

โดย...

เฉลิมศักดิ์ รักษา

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

รพ.สต.ยอด อ.สองแคว จ.น่าน

ดูบทความทั้งหมดของ ทัศนะจากผู้อ่าน

แชร์ข่าว :
Tags: