บทความพิเศษ

ดูบทความทั้งหมด

11 พฤษภาคม 2563
232

โควิด-19ป้องกันการเกิดสงครามโลกสู่ทิศทางใหม่(จบ)

สังคมยุคใหม่หลังโควิด-19ที่ใช้หลักคิดองค์รวมบูรณาการและความมุ่งหมายใหม่ว่า เป็นสังคมแห่งการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสมดุล(Living Together)

สังคมยุคใหม่หลังโควิด-19 ที่ใช้หลักคิดองค์รวมบูรณาการและความมุ่งหมายใหม่ว่าเป็นสังคมแห่งการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสมดุล(Living Together) จะมีการจัดระบบใหม่ที่มีชุมชนแห่งการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลขนาดต่างๆ ให้เลือกตั้งแต่ชุมชนเล็กสุดๆ มีคนไม่กี่คน ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ไปจนถึงชุมชนโลก(World Community)โดยแต่ละชุมชนมีความเป็นองค์รวม(Holistic)ของตัวเอง และทั้งหมดสัมพันธ์กันแบบ chaordic

ตรงนี้ควรทำความเข้าใจเรื่องส่วนย่อย(Parts)กับองค์รวม(Whole)ซึ่งมีหลายระดับ

ส่วนย่อย                                                  องค์รวม

สสารต่างๆ            ---------------------------> เซลล์

เซลล์หลายๆเซลล์    ---------------------------> อวัยวะ

อวัยวะหลายๆอวัยวะ  ---------------------------> ความเป็นคน

สสารต่างๆ(ประมาณ 300 ล้านอณู) เป็นส่วนย่อยเมื่อรวมอยู่ในเซลล์ เซลล์เป็นองค์รวม แต่เซลล์หลายๆ เซลล์กลับเป็นส่วนย่อยที่รวมอยู่ในอวัยวะ อวัยวะเป็นองค์รวม อวัยวะหลายๆ อวัยวะกลับเป็นส่วนย่อยที่รวมอยู่ในร่างกายทั้งหมด ร่างกายทั้งหมดเป็นองค์รวม

เมื่อมีความเป็นองค์รวมจะมีคุณสมบัติใหม่อันมิใช่คุณสมบัติของส่วนย่อยผุดบังเกิด(Emerge)ขึ้น เช่น เซลล์มีคุณสมบัติใหม่ คือ มีชีวิตซึ่งไม่ใช่คุณสมบัติของส่วนย่อยคือสสารหรืออวัยวะ เช่น สมองและหัวใจ มีคุณสมบัติใหม่อันมหัศจรรย์ที่มิใช่คุณสมบัติของส่วนย่อย คือ เซลล์หรือองค์รวมของร่างกายทั้งหมดมีความเป็นคน ซึ่งมีคุณสมบัติอันมหัศจรรย์เหนือส่วนย่อยคือ อวัยวะต่างๆ

ชุมชนขนาดเล็กก็มีความเป็นองค์รวมของตนเอง(Holistic)

ชุมชนขนาดเล็กหลายๆ ชุมชนอาจรวมเป็นองค์รวมขนาดใหญ่ขึ้นจะเรียกว่า ท้องถิ่นหรืออะไรก็แล้วแต่

ท้องถิ่นขนาดเล็กหลายท้องถิ่นรวมเป็นท้องถิ่นขนาดใหญ่ก็เป็นองค์รวมอีกขนาดหนึ่ง

แต่ละองค์รวมมีคุณสมบัติใหม่ผุดบังเกิดขึ้น

ในความเป็นองค์รวมเหมือนร่างกายของเรา เมื่อมีความเป็นองค์รวมหนึ่งเดียวย่อมเกิดความประสานสอดคล้อง(Harmony) ความสมดุลความเป็นปรกติสุข เกิดภูมิคุ้มกันและเกิดการก้าวข้ามข้อจำกัด(Transcendence) สภาวะก้าวข้ามข้อจำกัดนี้ บางทีก็เรียกว่ามิติทางจิตวิญญาณ(Spirituality)

Spiritualityเป็นพลังชีวิตที่ทำให้มีปีติสุขและศักยภาพเหนือวัตถุ

ฉะนั้นในชุมชนทั้งเป็นองค์รวมแต่ละขนาดจึงมีลักษณะ

· Holistic

· Harmony

· สมดุล

· ปรกติสุข

· ภูมิคุ้มกัน

· พลังทางจิตวิญญาณหรือสภาพก้าวข้ามข้อจำกัด

เป็นระบบการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสมดุล(Living Together)เป็นปรกติสุขและมีศักยภาพอย่างยิ่ง

ชุมชนองค์รวม(Holistic community) ขนาดต่างๆเหล่านี้สัมพันธ์กันแบบ chaordic

ดูบทความทั้งหมดของ บทความพิเศษ

แชร์ข่าว :
Tags: