ธรรมส่องโลก

พระอาจารย์อารยวังโส (Arayawangso) dhamma_araya@hotmail.com

14 เมษายน 2562
1,298

กระแสโลก .. ที่องค์กรศาสนาต้องศึกษา !!

เจริญพรสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา... วิสัยโลกว่าไปตามสภาวะของโลกที่มีการปรุงแต่งไปตามเหตุปัจจัย (สังขารโลก) 

ปรากฏเป็นสภาวธรรมหรือหมู่สัตว์ (สัตวโลก) .. อันกำหนดด้วยโอกาสให้ปรากฏตั้งขึ้นในอวกาศ .. ในจักรวาล (โอกาสโลก) และดำเนินสืบเนื่องเปลี่ยนแปลงผันแปรไปตามเหตุปัจจัย ส่งต่อก่อรูปไปตาม วิสัยโลก

ในสัตวโลก (The world of being) มีแบ่งเป็น มนุษยโลก เทวโลก พรหมโลก ซึ่งดำเนินไปตามสภาพสังขาร (ปรุงแต่งไปตามเหตุปัจจัย) ที่มี วิญญาณ ครอง.. สู่ที่สุดของความย่อยยับแตกดับเป็นธรรมดา เมื่อเหตุปัจจัยนั้นๆ สิ้นไป

เรื่องราวในโลกจึงไม่เคยหยุดนิ่งอยู่กับที่ มีการสร้างเหตุปัจจัยใหม่อยู่เรื่อยๆ เพื่อส่งต่อก่อรูปเปลี่ยนแปลงไปตามกระแส จึงมีการจัดแบ่งสมัยของโลกขึ้น โดยใช้สภาวธรรมของโลกที่ปรากฏเกิดขึ้นเป็นตัวชี้วัด จึงมีการศึกษาความเปลี่ยนแปลงของสภาวโลกในแต่ละขณะว่าเป็นอย่างไร

ดังในปัจจุบันที่มีการศึกษาว่า ภาวะโลกเข้าสู่ยุคความผันผวน มีกระแสความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว จนเกิดภาวะ Disruption ขึ้น (World of Disruption) สร้างปรากฏการณ์ใหม่ขึ้นในโลกปัจจุบัน ที่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม อย่างรุนแรง ซึ่งนั่นหมายถึง การส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของมนุษยชาติในฐานะประชาคมโลก ที่จะต้องรับผลความเปลี่ยนแปลงที่ผันผวนรวดเร็ว (Volatility) คาดเดาได้ยากด้วยความไม่แน่นอนที่เปลี่ยนแปลงไป (Uncertainty) มากไปด้วยความสลับซับซ้อน นำไปสู่ความเข้าใจได้ยากขึ้น (Complexity)และเลือนรางไม่ชัดเจน ออกอาการกำกวมที่ยากต่อการสรุปผล (Ambiguity) ณ เวลานาทีนี้ของโลก จึงเกิดการแข่งขันการเรียนรู้ เพื่อก้าวไปให้ทันกระแสโลก ที่อภิวัฒน์ไปในทุกด้าน โดยเฉพาะกระแสพัฒนาเทคโนโลยี ภายใต้อำนาจเงินตราคือพระเจ้าตัวจริงของโลก

จึงเป็นสาเหตุให้มีการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาชีวิตให้มีความพร้อม เพื่อก้าวทันกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก ยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization) จึงเกิดความสุดโต่งในการศึกษาที่มุ่งไปตามแนวโลกนิยมเพียงด้านเดียว การคิดค้นประดิษฐ์หรือสร้างสรรค์ผลงานในเชิงปัญญาประดิษฐ์ ดังวัตถุเทคโนโลยีหรือไอทีทั้งหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการจนกลายเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญยิ่งในการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน ที่กำลังควบคุมทุกอย่างของโลกไว้ในอำนาจ จนเข้าสู่โลกยุคไอทีที่ยากจะปฏิเสธ ที่เรียกว่า เข้าสู่ยุค IOT: Internet Of Things

เมื่อเทคโนโลยีในยุคไอทียกระดับขึ้นแทนพระเจ้า มีอำนาจบันดาลทุกสิ่งทุกอย่างตอบสนองความต้องการของชาวโลกได้อย่างทันตาเห็น .. รวดเร็ว ฉับไว สนองตอบได้ทันท่วงที.. จึงส่งผลกระทบต่อจิตวิญญาณที่เคยอิงอาศัยในวิถีธรรมชาติแบบดั้งเดิมที่ค่อยเป็นไปตามลำดับ..

ความกลมกลืนของจิตวิญญาณกับวิทยาการโลกสมัยยุคไอที จึงเกิดขึ้น สร้างเผ่าพันธุ์มนุษยชาติสมัยใหม่ขึ้นมา อย่างแทบจะไม่เหลือร่องรอยมนุษยชาติดั้งเดิมเลยในระยะต่อไป..

เราจึงเห็นปรากฏการณ์ความคิดที่ผิดเพี้ยนไปจากสังคมวิถีเดิมที่เปิดเผยมากขึ้น ซึ่งในที่สุดคงหนีไม่พ้นการเปลี่ยนแปลงเพื่อการเปลี่ยนผ่านยุคสมัยของสังคม .. ที่ทุกฝ่ายต้องทำความเข้าใจและศึกษาอย่างจริงจัง โดยเฉพาะสถาบันพระศาสนาและทุกองค์กรศาสนา ที่จะต้องตื่นขึ้นมาเพื่อปรับปรุงการจัดระบบการศึกษาตามหลักธรรมคำสอนให้ทันสมัย สอดรับกับการพัฒนาการทางโลกที่กำลังก้าวกระโดดได้อย่างมีประสิทธิภาพ.. โดยเฉพาะการพัฒนาจิตใจให้พร้อมในสติปัญญา.. เพื่อความรู้เท่าทันในประโยชน์และโทษของกระแสโลกที่กำลังพัฒนาการไปอย่างรวดเร็วตามวิถีโลกนิยม ... ซึ่งเชื่อมั่นได้ว่า หากบุคลากรในสถาบันพระศาสนามีคุณภาพ .. และมีศักยภาพความพร้อมในการจัดการศึกษาปฏิบัติ เพื่อยกระดับจิตวิญญาณของมนุษยชาติ... ตามหลักธรรมคำสั่งสอนของพระบรมศาสดา ซึ่งไม่ผันผวนไปตามกาลเวลา ด้วยเป็นสัจธรรมของโลก... ย่อมยังให้เกิดความสมดุลในการเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลก ไม่สุดโต่งอย่างที่เริ่มปรากฏอย่างแน่นอน... ในสมัยโลกที่เข้าสู่ภาวะ Disruption ดังปัจจุบัน !!

เจริญพร

dhamma_araya@hotmail.com

แชร์ข่าว :
Tags:

NOW26