ธรรมส่องโลก

ดูบทความทั้งหมด

พระอาจารย์อารยวังโส (Arayawangso) [email protected]

30 ธันวาคม 2561
3,232

มงคลธรรม .. นำชีวิตสู่ปีใหม่ (พ.ศ. ๒๕๖๒)

เจริญพรสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา ในยามอากาศหนาวเข้ามาเยือนเพื่อส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พุทธศักราช ๒๕๖๒

เจริญพรสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา ในยามอากาศหนาวเข้ามาเยือนเพื่อส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พุทธศักราช ๒๕๖๒ ตามเส้นกาลเวลาที่มนุษย์เราสมมติขึ้น เพื่อเป็นเครื่องหมายในการกะระยะของเส้นทางชีวิตที่ดำเนินไปตามกระแสโลกอย่างสัมพันธ์กัน จึงควรยิ่งที่จะได้ศึกษาบริบทแห่งชีวิตที่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ (ธรรมนิยาม) เพื่อจะได้ดำเนินชีวิตไปเบื้องหน้าอย่างมีดุลยภาพ

ในเส้นทางชีวิต..ของคนเราในฐานะสัตว์สังคม..ไม่ว่าจะเป็นบรรพชิตหรือฆราวาส ย่อมไม่สามารถจะปฏิเสธความเกี่ยวข้องกับคนในสังคมได้... พุทธศาสนาจึงมีหลักการบริหารคน เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ มีประโยชน์ ความสุข..ในทุกฝ่าย.. และสั่งสอนให้รู้จักจัดความสัมพันธ์ต่อกันอย่างไม่เป็นโทษ.... ดังปรากฏในสังคหวัตถุ ๔ และ..ทิศทั้ง ๖..ในสิงคาลกสูตร..

โดยมีหลักธรรมอันเป็นไปเพื่อความเป็นมงคลกับชีวิต...ในมงคลสูตร ที่ให้ความสำคัญที่สุดในการคบหาสมาคมดังทรงสั่งสอนว่า อย่าคบคนพาล ให้คบหาบัณฑิต...เป็นมงคลที่ ๑..ที่ทุกคนต้องให้ความสำคัญ ศึกษา..ให้เข้าใจ จะได้นำไปถือปฏิบัติ

เรามักจะ หลงทาง หลงทิศ โดยนำหลักธรรมดังกล่าวไปจ้องมองคนอื่นจนกลายเป็นเพ่งโทษ จิตวิปริตดำมึดไปอย่างน่าสงสาร... นั่นเพราะเราจับหลักการศึกษาธรรมะผิดเพี้ยนไป..จากวิถีธรรม จึงได้แต่จ้องมองด่าว่า คนโน้นแหละเธอ..ไม่ดี คนนี้แหละเธอ แย่..ผิดศีล ผิดธรรม...บางครั้งพาลหนักถึงไปกล่าวจาบจ้วงล่วงเกินพระภิกษุ..ครูบาอาจารย์ พ่อแม่ ผู้มีพระคุณ...ด้วยอคติจิตของคนเราที่หนีไม่พ้น...

ทั้งนี้..เพราะเราผิดเพี้ยนไปจากการศึกษาธรรม ที่มุ่งให้น้อมนำมาชำระตน มิใช่ไปสาดใส่ชาวบ้านคนอื่น ที่เราไปกล่าวโทษ เพ่งโทษเขา...

หลักธรรมของพระพุทธองค์เป็นดุจของบริสุทธิ์ สะอาด..มีแต่ให้คุณ มิใช่ให้โทษ ด้วยพระพุทธองค์ทรงแสดงเพื่อสงเคราะห์สัตว์โลก มิใช่ทำลาย...นั่นไม่ใช่เจตนาของพระพุทธองค์ ที่ตรัสรู้ธรรม..ประกาศศาสนา..ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ อันไม่มีประมาณ....

พระธรรมคำสั่งสอน จึงไม่ใช่อุบัติขึ้นเพื่อมาไล่ผี เสียดสีด่าว่าคน เสกบ่นเรียกใช้เทวดา....การนำหลักธรรมไปใช้ในทางมิจฉาทิฐิ มิจฉาปฏิบัติ จึงย่อมก่อโทษภัยอย่างหนักตอบคืนผู้กระทำโดยเจตนา... ด้วยแท้จริงควร ที่จะน้อมนำมาใช้เพื่อพัฒนาจิตใจของตน...โดยยึดหลัก

โอปนยิโก ....น้อมเข้ามาสู่ใจ...เพื่อพิจารณาโดยแยบคายให้เกิดปัญญาชอบ จะได้ไม่ถือปฏิบัติไปในทางที่ผิดเพี้ยน..

การไม่คบคนพาล แท้จริงสะท้อนให้เห็น..โทษของคนพาลที่เราไม่ควรประพฤติ.. เมื่อไม่ประพฤติ เราก็จะไม่คบหา...เพราะย่อมเล็งเห็นโทษ ในขณะเดียวกันเมื่อเห็นคุณ..ของบัณฑิต จึงนำมาถือปฏิบัติ ประพฤติตน..จนเข้าถึงคุณธรรมของผู้รู้...และวิสัยของผู้รู้ ย่อมแสวงหา คบหาบุคคล สิ่งของที่เป็นประโยชน์....ตรงธรรม

ในวารดิถีขึ้นปีใหม่พุทธศักราช ๒๕๖๒ จึงใคร่ขอเชิญชวนสาธุชนได้มาร่วมกันศึกษาปฏิบัติธรรมเพื่อการก้าวสู่บันไดขั้นแรกของมงคลชีวิต..ที่จะนำขึ้นไปสู่มงคลขั้นต่อไป โดยการ ลด ละ เลิก วิสัยคนพาล กลับมาพัฒนาตนให้เป็นบัณฑิต..ผู้รู้ในพระพุทธศาสนา..ด้วยการเรียนรู้ ให้สามารถเข้าถึง เข้าใจ ในธรรมอย่างถูกต้อง เพื่อการบรรลุผลแห่งความสะอาด สงบ ความสว่าง และความเป็นอิสรภาพโดยธรรม.. ซึ่งสามารถทำให้เกิดขึ้นมีได้ไม่ยากเลย.. เพียงแค่ นึก คิด พูด ทำ ให้สะอาด ไม่สกปรกอย่างที่เคยกระทำนั่นเอง!!

เจริญพร

[email protected]

หมายเหตุ.. ในต้นปีใหม่ วันอาทิตย์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๒ ดังเช่นทุกปี จึงขอเชิญชวนได้ไปทำบุญ ใส่บาตร ฟังธรรม เฉลิมฉลองรอยพระบาทมงคลธรรมด้านหน้าโรงแรมเอเชีย ราชเทวี ที่จัดขึ้นเป็นปีที่ ๑๒ โดยอาตมา (พระอาจารย์อารยวังโส) เป็นประธานสงฆ์ในพิธี เริ่มเวลา ๐๗.๐๐ น.

ดูบทความทั้งหมดของ ธรรมส่องโลก

แชร์ข่าว :