ธรรมส่องโลก

ดูบทความทั้งหมด

พระอาจารย์อารยวังโส (Arayawangso) [email protected]

23 ธันวาคม 2561
3,162

บุคลากรคุณภาพของแผ่นดิน .. ที่สังคมควรดูแล !!

เจริญพรสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา... ได้รับทราบข่าวว่า คุณกมล ธีรเวชพลกุล ที่เคยพบกัน

 ครั้งทำหน้าที่ รองประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ถึงแก่ความตาย ด้วยภาวะหัวใจวายเฉียบพลัน จึงให้นึกเสียดายต่อการสูญเสียบุคลากรน้ำดีแวดวงตุลาการ

เมื่อครั้งได้รับนิมนต์จากศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไปแสดงธรรมในหลายๆ ครั้งอย่างต่อเนื่องให้กับเจ้าหน้าที่ตุลาการทุกระดับที่ประสงค์ศึกษาหลักธรรมของพุทธศาสนา เพื่อเสริมสร้างสติปัญญาพัฒนาชีวิตให้ถึงประโยชน์สุขได้จริง ซึ่งได้รับความสนใจจากชาวตุลาการพอสมควร หนึ่งในจำนวนดังกล่าวคือ คุณกมล ธีรเวชพลกุล ที่นั่งฟังธรรมอย่างตั้งอกตั้งใจในแถวด้านหน้าเสมอมา จนอดเอ่ยปากชมไม่ได้

การเดินทางไปบรรยายธรรมในแต่ละครั้ง ทำให้ได้เห็นสภาพความเป็นอยู่ของข้าราชการตุลาการ และได้รับทราบสภาพจิตใจของท่านผู้พิพากษาทั้งหลาย ที่ต้องรับภาระงานกันจนล้นสมองเกินสองมือที่คนเราพึงจะทำได้ และเมื่อต้องเผชิญกับกระแสจากสังคมที่ถาโถมใส่กระบวนการยุติธรรม โดยมีศาลยุติธรรมเป็นป้อมปราการสำคัญที่ประชาชนคาดหวัง..

หลากหลายปัญหาที่ได้รับฟังจากการไถ่ถามแบบไม่มีพิธีรีตอง จึงนำไปสู่การวิสัชนาอย่างออกรสชาติ เพื่อให้ได้เรียนรู้ถึงหลักธรรมที่ควรค่าแก่การพัฒนาชีวิต เพื่อการยกระดับจิตไม่ให้จมอยู่ในบ่อกิเลส จนสูญเสียสติปัญญา ขาดคติธรรมที่ถูกควรแก่การทำหน้าที่ตุลาการ...

การพัฒนาจิตใจให้ถึงพร้อมในคุณความดีที่เกิดจากการปฏิบัติตามหลักธรรมในพุทธศาสนา จึงเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งต่อผู้หาญอาสาเข้ามาทำหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งเป็นอาชีพที่จะต้องปลูกฝังอุดมการณ์ธรรมให้แข็งแรงมั่นคงในจิตวิญญาณความเป็นตุลาการ...

จึงได้เกิดข้อเสนอแนะว่า จำเป็นอย่างยิ่ง จำเป็นที่สุด ที่จะต้องชักนำกันเข้าสู่การพัฒนาจิตใจด้วยการศึกษาปฏิบัติธรรมตามโอกาสเวลาที่พึงจะกระทำได้ อย่างน้อยเดือนหรือสองเดือนสักครั้งหนึ่ง จะได้ไม่ขาดการกระตุ้นเตือน เสริมสร้างสามัญสำนึกของความเป็นผู้พิพากษาในศาลสถิตยุติธรรม

นอกจากความพร้อมใจของบุคลากรที่เห็นด้วยต่อการเข้าร่วมศึกษาปฏิบัติธรรมตามวิธีปุจฉา-วิสัชนาธรรมแล้ว สิ่งหนึ่งที่ได้นำเสนอแนะไว้ เพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ถึงพร้อมด้วยคุณภาพ เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ การจัดสิ่งแวดล้อมในที่ทำงานให้เหมาะสม มีบริเวณที่ทุกคนสามารถผ่อนกายคลายจิตได้ ส่งเสริมชั่วโมงการสันทนาการ มีการได้พบปะคุยกันแบบกัลยาณมิตร เพื่อรับฟัง แลกเปลี่ยนความรู้สึกนึกคิด ให้ความรู้จากกันและกัน... ในระหว่างบุคลากรของกระบวนการยุติธรรมทุกฐานะหน้าที่...

เพื่อทำอย่างไรจึงจะให้บุคลากรในตุลาการศาลยุติธรรมมีคุณภาพจิต ...มีคุณภาพชีวิตที่ดีพร้อม เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานที่มีคุณภาพ อันควรแก่การให้เกิดความยุติธรรมตามตัวบทกฎหมาย ซึ่งต้องอ้างอิงอาศัยจิตใจที่ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม

จึงได้ฝากความรู้สึกนึกคิดดังกล่าวไว้กับคุณเมทินี ชโลธร ว่า หากเมื่อไหร่ทำหน้าที่บริหารในระดับสูง ขอให้ช่วยดูแลสวัสดิภาพ คุณภาพในชีวิตของชาวตุลาการ เป็นสำคัญที่สุด โดยเฉพาะเรื่องสภาพจิตใจ ที่ต้องเข้มแข็ง มั่นคง มีธรรมเป็นที่ยึดเหนี่ยวแท้จริง ซึ่งอาตมาเชื่อมั่นเสมอว่า “ความยุติธรรม มาจากจิตใจของคนเรา มิใช่มาจากตัวบทกฎหมาย....”

ดังนั้น เมื่อทราบข่าวคุณกมล ธีรเวชพลกุล ถึงแก่ความตาย ด้วยหัวใจวายเฉียบพลัน จึงให้นึกถึงเรื่องราวที่เคยกล่าวฝากไว้ .. ก็หวังแต่ว่า.. สังคมอารยธรรมบ้านเราควรจะได้ดูแลบุคลากรคุณภาพของแผ่นดินบ้าง อย่าใช้งานจนล้มหายตายจากกันหมด... มิฉะนั้น คำว่า เสียดาย .. เสียใจ ... มิได้มีประโยชน์อะไรเลย !!

ดูบทความทั้งหมดของ ธรรมส่องโลก

แชร์ข่าว :
Tags: