จรุง เชื้อจินดา

ดูบทความทั้งหมด

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สมาคมประกันชีวิตไทย

13 กรกฎาคม 2559
3,539

มุมสบายๆ สไตล์ประกันชีวิต

มุมสบายๆ สไตล์ประกันชีวิต เกร็ดความรู้ประกันชีวิตเพื่อผู้สูงอายุ

มีหลายคนออกมาพูดถึงประกันชีวิตผู้สูงอายุว่า ถึงไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพและไม่ต้องตรวจสุขภาพ แต่ต้องบอกว่าตนเองเป็นโรคอะไร เพราะถ้าไม่บอก เวลาเสียชีวิตแล้วบริษัทประกันพบว่าเป็นโรคอะไรมาก่อนก็จะบอกล้างและทำให้ผู้เอาประกันไม่ได้รับเงินนั้น เข้าใจว่าผู้ที่พูดนั้นอาจยังเข้าใจสับสนระหว่างประกันชีวิตเพื่อผู้สูงอายุและประกันชีวิตแบบทั่วๆ ไป จึงขออธิบายสั้นๆ เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องว่า

ประกันชีวิตเพื่อผู้สูงอายุ ที่บริษัทประกันเสนอขายกันอยู่นั้น ไม่ว่าจะใช้ชื่อทางการตลาดว่าอย่างไรก็ตาม แต่จะต้องมีข้อความ “(เพื่อผู้สูงอายุ)” ต่อท้ายด้วยเสมอ เช่น ประกันชีวิต....(เพื่อผู้สูงอายุ) รับประกันผู้ที่มีอายุระหว่าง 50-70 หรือ 75 ปี ต่างจากประกันชีวิตแบบทั่วไป ที่รับประกันได้ตั้งแต่แรกเกิด โดย ผู้ขอเอาประกันภัย ไม่ต้องตรวจสุขภาพและไม่ต้องแถลงสุขภาพ แต่มีเงื่อนไขว่า ผู้เอาประกันภัยต้องไม่เสียชีวิตจากเจ็บป่วยภายในสองปีแรก มิเช่นนั้นบริษัทก็จะคืนเงินที่บริษัทรับมาพร้อมเงินเพิ่มตามที่บริษัทแจ้งไว้

ประกันชีวิตเพื่อผู้สูงอายุ จะไม่มีเงื่อนไขสภาพที่เป็นมาก่อนการทำประกันภัย กล่าวคือ ในสัญญาจะไม่มีการกำหนดว่าถ้าผู้เอาประกันภัยเป็นโรคมาก่อนการทำประกันภัยแล้ว บริษัทจะบอกล้าง เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดที่ว่า ไม่ต้องตรวจสุขภาพและไม่ต้องแถลงสุขภาพ ต่างจากประกันชีวิตแบบทั่วไปอย่างชัดเจน

สำหรับการจ่ายผลประโยชน์ หากภายใน 2 ปีแรก ถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตจากเจ็บป่วย บริษัทจะคืนเงินที่ชำระมาแล้วทั้งหมด พร้อมเงินเพิ่ม 2-5% แต่ถ้าเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ บริษัทจะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัย แต่หากปีที่ 3 เป็นต้นไป ไม่ว่าจะเสียชีวิตจากเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ บริษัทจะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัย

ปัจจุบันประกันชีวิตเพื่อผู้สูงอายุ ที่ได้รับอนุญาตให้ขายกันนั้น ยังไม่มีการขายสัญญาเพิ่มเติมอื่นๆ ยกเว้น เป็นแบบประกันชีวิตเพื่อผู้สูงอายุ ที่รวมการขยายความคุ้มครองบางกรณีไว้ภายใต้กรมธรรม์ฉบับเดียวกัน จึงยังไม่มีการจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ หรือสัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุ เหมือนประกันชีวิตแบบทั่วไป แต่หน่วยงานกำกับดูแลและภาคธุรกิจประกันชีวิต กำลังหารือกันเพื่อให้มีการนำสัญญาเพิ่มเติมบางอย่างมาขายควบคู่กันเช่น สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ โรคร้ายแรง หรืออุบัติเหตุ เป็นต้น

ประกันชีวิตเพื่อผู้สูงอายุนี้ เป็นแบบที่ออกมาสำหรับกลุ่มบุคคลที่อายุค่อนข้างมากแล้ว ทำประกันชีวิตแบบทั่วๆ ไปไม่ได้ ทำให้ผู้สูงอายุขาดโอกาสในการทำประกันชีวิต และยังรองรับอนาคตที่จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยเบี้ยประกันไม่สูงมากจนเกินกำลัง และมีจำนวนเงินเอาประกันภัยตามสมควร

แม้ผู้เอาประกันภัยจะเสียชีวิตจากเจ็บป่วยภายใน 2 ปีแรกบริษัทก็จะคืนเงินที่ได้รับมาพร้อมเงินเพิ่ม 2-5% ให้แก่ทายาท และไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตแบบใด เมื่อบริษัทบอกล้างสัญญา ผู้เอาประกันภัยก็จะยังคงได้รับเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วคืน เงินที่ชำระมาไม่ได้สูญเปล่าตามที่มีการพูดกัน

ผู้สูงอายุทั่วๆ ไป นอกจากจะซื้อประกันชีวิตเพื่อผู้สูงอายุแล้ว ก็ยังสามารถซื้อประกันชีวิตแบบทั่วๆ ไปได้ แต่ทั้งนี้ จะต้องศึกษาแบบประกันและเงื่อนไขให้รอบคอบ เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เพราะประกันชีวิตทั่วๆ ไปมีหลายแบบ และมีเงื่อนไขความคุ้มครองต่างกัน มีทั้งแบบตรวจสุขภาพ และไม่ต้องตรวจสุขภาพ หรือไม่ต้องตรวจสุขภาพ แต่ยังต้องแถลงว่าตนเองเจ็บป่วยด้วยโรคใดมาก่อนหรือไม่

ดูบทความทั้งหมดของ จรุง เชื้อจินดา

แชร์ข่าว :
Tags: