ความสำคัญและความจำเป็น: มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

ความสำคัญและความจำเป็น: มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

ผมได้รับเกียรติจากสถาบันพลศึกษาจังหวัดเชียงใหม่เชิญไปร่วมเสวนาในเรื่อง “มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ”

ในวันเสาร์ที่ผ่านมา จึงขอนำประเด็นพูดคุยมาแลกเปลี่ยนครับ

ผมคิดว่าการเปลี่ยนแปลงสถานะและบทบาทของสถาบันพลศึกษามาเป็น “มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ” เพื่อจะได้สามารถขยายบทบาทและหน้าที่ทางด้าน“การกีฬา”นั้น มีความสำคัญและมีความจำเป็น ต่อสถานการณ์ปัจจุบันอย่างยิ่งดังนี้

ทางด้าน ความสำคัญอาจพิจารณาได้สามระดับ ได้แก่ การขยายตัวของ “อุตสาหกรรมกีฬา” ความเปลี่ยนแปลงความคิดเรื่อง “Body and Health”ในโลกหลังสมัยใหม่ การเปลี่ยนความหมายของการทำงานแบบ Job สู่ Careers

การขยายตัวของ "อุตสาหกรรมกีฬา" มีมูลค่าสูงมากขึ้นกว่าเดิมมหาศาล (ประมาณอย่างต่ำในอเมริกาอยู่ที่ 4 แสนล้านดอลลาร์) พร้อมกันนั้น Segment ของอุตสาหกรรมกีฬาหลากหลายมากขึ้น ส่งผลให้เกิดการขยายตัวของอุตสาหกรรมเชื่อมโยงกันไปอย่างกว้างขวาง ทำให้เกิดการจ้างงานในอุตสาหกรรมนี้มากเป็นอันดับต้นๆ ซึ่งปรากฏการณ์เช่นนี้ก็เกิดขึ้นในประเทศไทยก็เช่นเดียวกัน

การเปลี่ยนแปลงความคิดเรื่อง “Body and Health” ในโลกหลังสมัยใหม่ “ร่างกาย”ไม่ใช่เพียงแค่ “ร่างกาย” ธรรมดาอย่างที่สำนึกกันมา แต่เริ่มมีความหมายผูกพันมิติความหมายของตัวตนลึกซึ้งมากขึ้น และมีกระบวนการเปลี่ยนแปลงไปสู่การใช้ “ร่างกาย” เป็นทุนในการผลิต/ทำงานทุกระดับ ซึ่งทำให้ความคิดเรื่อง “สุขภาพ” ก็เปลี่ยนจากสุขภาพดี ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ มาสู่ “สุขภาพ” ที่ดีพร้อมและเข้มแข็งในทุกๆ ด้าน

ที่สำคัญการเปลี่ยนแปลงความคิดเรื่อง “ร่างกายและสุขภาพ” นี้ได้ส่งผลทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลง/เพิ่ม/แทนความหมายของคำว่า “กีฬา” ด้วยคำว่า “การออกกำลัง” ซึ่งทำให้เกิดมิติและความหมายที่กว้างขวางไพศาลอันสามารถดึงผู้คนเข้าร่วมกิจกรรมได้มากมายเหลือคณานับ จนทำให้การขยายตัวของอุตสาหกรรมกีฬาสูงมากขึ้นตลอดยี่สิบถึงสามสิบปีที่ผ่านมา (ประเด็นนี้หากไม่ลืมจะกล่าวในคราวต่อๆ ไปครับ)

การเปลี่ยนความหมายของการทำงานแบบ Job สู่ Careers เพราะอุตสาหกรรมการกีฬาที่ขยายตัวอย่างมาก และต้องการความต่อเนื่องของงานกีฬาจึงทำให้สภาพของการทำงานแบบเดิมมาสู่การทำงานที่สามารถจะเลื่อน หรือเปลี่ยนแปลงงานตามความสามารถได้กว้างขวาง กว้างไกล และหลากหลายมากขึ้น อีกทั้งยังส่งผลต่อการขยายตัวของงานที่เกี่ยวพันกับอุตสาหกรรมการกีฬา

ทางด้าน “ความจำเป็นของสังคมไทยในการสถาปนา “มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ” พิจารณาได้ในสี่ประเด็นได้แก่การแสวงหาทางเลือกทางเศรษฐกิจ:การหลุดออกจาก “กับดักประเทศรายได้ระดับกลาง” การสร้าง “ศูนย์กลาง” ของอุตสาหกรรม “กีฬาอาเซียน” การสร้างฐานรองรับความเปลี่ยนแปลงความคิดเรื่อง Body AndHealth รวมทั้งการสร้าง “คนรุ่นใหม่”

การแสวงหาทางเลือกทางเศรษฐกิจ: การหลุดออกจาก "กับดักประเทศรายได้ระดับกลาง" ปัญหาประเทศไทยในระบบเศรษฐกิจโลก ที่เราเป็นเพียงผู้รับจ้างทำงานผลิตทำให้เราตกอยู่ในสภาวะขึ้นไม่ได้ลงไม่ได้ ทางเลือกที่มีอยู่ตอนนี้เน้นเพียงการท่องเที่ยวเท่านั้น แต่หากว่ารัฐมองเห็นถึงความสำคัญของ “อุตสาหกรรมการกีฬา” และแสวงหามาตรการที่เสริมให้อุตสาหกรรมการกีฬาในประเทศไทยมีความเข้มแข็งมากขึ้น ก็จะทำให้สังคมเศรษฐกิจไทยมีทางเลือกทางเศรษฐกิจที่สำคัญมากขึ้น

การสร้าง "ศูนย์กลาง" ของอุตสาหกรรมกีฬาอาเซียน ต้องเน้นว่า “อุตสาหกรรมการกีฬา” ของไทย มีความเข้มแข็งในทุกระดับการผลิตอยู่แล้วที่สำคัญสังคมไทย มีบุคลากรที่มีความรู้และความชำนาญใน “อุตสาหกรรมการกีฬา” อยู่มากมาย ดังนั้นหากพิจารณาทางเลือกทางเศรษฐกิจด้วยการส่งเสริมให้สังคมไทยเป็น “ศูนย์กลาง” ของอุตสาหกรรมการกีฬาในกลุ่มประเทศอาเซียน ก็จะส่งผลดีอย่างสำคัญต่อทั้งประเทศไทย และการขยับฐาน “อุตสาหกรรมการกีฬา” ของอาเซียนโดยรวม

การสร้างฐานรองรับความเปลี่ยนแปลงความคิดเรื่อง “ร่างกายและสุขภาพในสังคมไทยโดยรวม ต้องการทั้ง “ความรู้” และ “ปฏิบัติการ” ของการกีฬาและการออกกำลังเพื่อที่จะทำให้ความรู้ความเข้าใจโดยทั่วไปที่คลาดเคลื่อนอยู่บ้าง กลับเข้าสู่กรอบที่ชัดเจนและเพื่อขยายความรู้อันจะทำไปสู่การสร้างปฏิบัติการกีฬา การออกกำลังแบบใหม่ๆ ซึ่งแน่นอนที่สุดว่า จะมีผลต่อเนื่องถึงคุณภาพของคนไทยและระบบเศรษฐกิจอีกโสดหนึ่งด้วย

การสร้าง “คนรุ่นใหม่​” ในทุกสังคมรวมทั้งสังคมไทยย่อมต้องการ “คนรุ่นใหม่” ที่มีศักยภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ แม้ว่าในปัจจุบันจะมีกิจกรรม “การออกกำลัง” ที่กว้างขวางขึ้น แต่ก็ยังไม่สามารถผนวกกลืนเอา “คนรุ่นใหม่” มาร่วมได้มากนัก ดังนั้น หากสามารถสร้างปฏิบัติการการออกกำลังที่มีเสน่ห์ต่อคนรุ่นใหม่ ก็ย่อมที่จะมีโอกาสดึงคนรุ่นใหม่ออกจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์ โดยหันเหพวกเขามาสู่การสร้างความหมายใหม่ให้แก่ตัวตนเพื่อสังคมไทย

ความสำคัญและความจำเป็นในการสร้าง หรือขยายปฏิบัติการกีฬาและการออกกำลังกาย เพื่อที่จะแผ้วถางทางเดินของสังคมไทยทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม จำเป็นที่จะต้องมีองค์กรที่จะทำหน้าที่หลักในการประสานทุกฝ่ายให้เดินหน้าไปได้ สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีความเหมาะสมทางด้านกายภาพ และมีความพร้อมที่จะสร้างปฏิบัติการกีฬาและการออกกำลัง จึงควรจะเป็นหน้าที่ของสถาบันพลศึกษาเชียงใหม่ที่จะต้องทำงานสำคัญต่อสังคมไทยต่อเนื่องไปให้กว้างขวาง และมีประสิทธิภาพมากขึ้น