CEO Blog

ประเทศของเรา...กับสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้น

สวัสดีครับ เหลือเพียงอีกหนึ่งเดือนเราก็จะเข้าสู่ปีใหม่ หรือปี พ.ศ. 2559 กันแล้วนะครับ

ปีนี้ถือว่าเป็นปีที่ผ่านไปเร็วมาก และมีการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอก เป็นจำนวนมากกว่าหลาย ๆ ปีที่ผ่านมา ซึ่งหากเราดูจากการเปลี่ยนแปลงทั้งหลาย ผมยังเชื่อ ว่ามีความพยายามที่ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เป็นบวกกับประเทศและคนในประเทศ ของเราอยู่อย่างมากด้วยหลากหลายโครงการ การดำเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งที่เกิดขึ้นแล้ว และกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ 

ในวันจันทร์ที่ผ่านมา ผมได้มีโอกาสเข้าร่วมงานการเปิดตัว “GovChannel : ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน” และทางหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และรวมถึงธนาคารกรุงไทยเองได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิรูปการให้บริการแก่ผู้รับบริการโดยเฉพาะประชาชนทั้งบุคคลและนิติบุคคลหรือองค์การต่าง ๆ ซึ่งภาพรวมนั้น สิ่งที่เกิดขึ้นและกำลังจะเกิดขึ้นนั้นจะสรุปโดยสังเขปคือ

ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน

ในปัจจุบันการรับบริการและการติดต่อของประชาชนกับหน่วยงานของรัฐนั้นมีด้วยกันหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อที่หน่วยงานด้วยตนเอง การติดต่อโดยใช้การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ การโทรศัพท์ ซึ่งหน่วยงานของทางรัฐ และรัฐวิสาหกิจนั้นมีจำนวนมาก และการ เข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ นั้นวิธีการในการติดต่อยังไม่ทราบเป็นอย่างแพร่หลาย ซึ่งทางหน่วยงานต่าง ๆ ก็จะมีช่องทางในการติดต่อของทั้งตัวเอง และอาจมีการพัฒนา Application ที่อยู่บนมือถือต่าง ๆ ในช่วงที่ผ่านมา

ทางสำนักรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) กระทรวง ICT ได้ดำเนินการเป็นหน่วยงาน หลักในการให้ความช่วยเหลือทั้งทางด้านเทคนิค การให้คำปรึกษา และเป็นศูนย์กลาง ในการรวบรวม ทำให้เกิดการเข้าถึงที่สะดวกขึ้นสำหรับประชาชนที่สามารถใช้บริการ ด้านต่าง ๆ ทั้งด้านข้อมูลสารสนเทศ ด้านข้อมูลที่สำคัญต่าง ๆ ด้านการตรวจสอบสิทธิและ ความช่วยเหลือต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงด้านการบริการด้านการเงิน ผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ ตู้ให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ (Kiosk) การใช้บริการผ่าน Web Site และรวมถึงการลงโปร แกรมในมือถือ (Download Application ทั้งในระบบ Androids & IOS)

GAC [Government Application Center] โปรแกรมเดียวครบหมด

การใช้บริการจากการเป็นศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชนนั้นสามารถดำเนินการได้ง่าย ๆ โดยลงโปรแกรม GAC ซึ่งสามารถลงโปรแกรมได้จากทั้ง Play Store หรือ Apps Store จากทั้งสองค่ายระบบปฏิบัติการ ซึ่งหลังจากที่ลงทะเบียนและดำเนินการใช้โปรแกรม นั้นจะสังเกตว่าการหาข้อมูลในการติดต่อหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ นั้นง่ายกว่าที่คิด เพราะมีการจัดหมวดหมู่ของการไว้ให้เข้าใจง่าย และเป็นศูนย์กลางในการ รวบรวมโปรแกรมที่จัดทำขึ้นโดยหน่วยงานต่าง ๆ อยู่ไว้ในที่เดียว และมีการจัดหมวดหมู่ เอาไว้ซึ่งง่ายต่อการค้นหา

Application ดีๆ น่าสนใจ

ในวันที่มีการเปิดตัวได้มีการแนะนำโปรแกรม (Applications) ดีๆ และน่าสนใจหลาย โปรแกรม ซึ่งเดิมหากเราไม่มีศูนย์กลางโปรแกรมดังกล่าว เราอาจไม่ทราบว่ามีโปรแกรมเหล่านี้
ซื้ออาหารตรวจสอบที่มาได้ไม่ยาก

Applciation KasetQRCode คือ โปรแกรมแอพพลิเคชั่นสำหรับอ่าน QR Code Barcode และ AR Code และบริหารข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของสินค้าเกษตรที่ได้รับการรับรอง ซึ่งเราสามารถดำเนินการ ง่าย ๆ โดยลง download application ดังกล่าว และทุกที่ ที่พบเครื่องหมาย Q สามารถสแกนโดยได้ข้อมูลในการตรวจสอบและสามารถดูได้ว่าตลาดไหนเป็นตลาดที่ปลอดภัยได้อีกด้วย

ตรวจสอบและการร้องเรียนหลาย ๆ เรื่องทำได้ง่าย ๆ

นอกจากนี้มีแอพพลิเคชั่นที่สามารถช่วยให้ข้อมูลเวลาที่เราจะซื้อที่ดินได้สะดวกขึ้น ทั้งมีข้อมูลของแปลงที่ดิน รูปภาพ และรวมถึงการประเมินราคาในอนาคต ซื้อเป็นแอพพลิเคชั่นที่สะดวกสามารถ download ได้โดยกรมที่ดิน และหากต้องการตรวจสอบว่าเป็นที่ดินหรือต้องการร้องเรียนการรุกเข้าพื้นที่ป่าสงวนก็สามารถแจ้งผ่าน Applcation ของกรมป่าไม่ได้อีกด้วย

ความร่วมมือและรวมกันในการให้บริการ

ในปีนี้และปีหน้าที่กำลังจะถึง เราจะเป็นหลาย ๆ สิ่งที่ทุกหน่วยงานทั้งราชการและรัฐวิสาหกิจ ร่วมมือกันในการให้บริการจากทุกภาคส่วน ทั้งการให้ข้อมูล การติดต่อ การดำเนินการทั้งด้านที่มิใช่การเงิน และด้านการเงิน ความตั้งใจในการรวบรวมกันในการปฏิรูปความครบถ้วน สะดวก และเข้าถึงได้ง่ายๆ จะเป็นพลังผลักดันร่วมกันที่จะทำให้ทุกภาคส่วนมีชีวิตที่ดีขึ้น และเข้มแข็ง

ช่วยกันคนละมือความสำเร็จอยู่ไม่ไกล 

ต้องขอขอบคุณความตั้งใจและการดำเนินการที่เกิดจากเจตนาที่จะเห็นสิ่งที่เป็นผลดีเกิดขึ้นและความร่วมมือกันทุกภาคส่วนจะทำให้เราทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้น สะดวกขึ้นในไม่ช้านี้ครับ