สิทธิคนพิการ

สิทธิคนพิการ

การคุ้มครองสิทธิคนพิการ ตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ

บัญญัติไว้อย่างชัดเจนตั้งแต่รัฐธรรมนูญ 2540 รัฐธรรมนูญฉบับแรกของไทย ที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ และเสรีภาพของบุคคล กําหนดห้ามมิให้เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นบุคคลปกติ หรือคนพิการจะต้องได้รับความเสมอภาค ในกฎหมายตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ มาตรา 4 และ มาตรา 30 ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 มาตรา 20 ให้คนพิการ มีสิทธิเข้าถึง และใช้ประโยชน์จากสิ่งอํานวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะตลอดจนสวัสดิการ และความช่วยเหลืออื่นจากรัฐ อาทิ อาคาร สถานที่ ยานพาหนะบริการขนส่งทั้งทางบก ทางอากาศ ทางน้ำ ทางราง และโครงสร้างพื้นฐานให้หน่วยราชการดําเนินการสํารวจ และจัดทําสิ่งอํานวยความสะดวกให้คนพิการเข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้

>>> แม้ว่ากฎหมาย นโยบายรัฐบาล จะกล่าวชัดเจนถึงความเสมอภาคเท่าเทียมแต่ในภาคปฏิบัติ กลับพบอุปสรรคอีกมาก สิ่งที่ปรากฏในกฎหมายกับสิ่งที่ปฏิบัติจริง ไม่สอดคล้องกันทําให้คนพิการและผู้สูงอายุไม่สามารถใช้ ประโยชน์ได้จริง

>>> เพื่อให้เกิดการปรับปรุงระบบการขนส่งมวลชนที่เอื้ออํานวยความสะดวก สําหรับคนพิการและผู้สูงอายุให้ออกมาดําเนินชีวิตในสังคมได้ ทางภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ (T4A) ร่วมกับมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ จึงเรียกร้องให้มีกฎหมายว่าด้วยสิทธิในการเดินทาง ด้วยระบบขนส่งมวลชนสําหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ของบริการระบบขนส่งมวลชน 

>>> การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ที่มาเลเซีย นับเป็นโอกาสดีที่ผู้นำประเทศต้องให้ความสำคัญเร่งด่วนกับการเพื่อช่วยเหลือผู้แสวงหาที่พักพิง และผู้โยกย้ายถิ่นฐานหลายพันคนจากเมียนมา และบังกลาเทศซึ่งถูกบังคับให้ต้องเสี่ยงต่อการปฏิบัติมิชอบ และการเสียชีวิตระหว่างอยู่ในทะเล และแก้ไขปัญหาการคุกคามเสรีภาพการแสดงออกและการใช้สิทธิมนุษยชนอย่างสงบ

>>> การประชุมอาเซียนซัมมิท ระหว่างวันที่ 18-22 พ.ย.ต้องไม่เน้นเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ ในขณะที่ภูมิภาคกำลังเกิดวิกฤตผู้ลี้ภัยและการปราบปรามเสรีภาพในการแสดงออกอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากที่ผ่านมาปัญหาผู้อพยพ โยกย้ายถิ่นฐาน เป็นหนึ่งในปัญหาที่จะต้องร่วมแก้ไขไปด้วยกัน โดยประชาชนหลายพันคนจากเมียนมา และบังกลาเทศ ที่ถูกทอดทิ้งอยู่กลางทะเลบนเรือที่มีสภาพย่ำแย่ ถูกผลักดันออกจากชายฝั่งและตกเป็นเหยื่อการบังคับใช้แรงงาน หรืออาจถูกสังหารกลางทะเล ยังรอคอยการช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรม

...................................

สุทธิรักษ์ อุฒมนตรี [email protected]