เวทย์ นุชเจริญ

ดูบทความทั้งหมด

เวทย์ นุชเจริญ อดีตรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บมจ ธนาคารกรุงไทย ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ SME และธุรกิจรายย่อย

10 มิถุนายน 2558
1,654

การเปิดร้านอาหารไทยในแดนมังกร(2)

ผมขอนำเสนอรายละเอียดขั้นตอนและกฎระเบียบการเปิดร้านอาหารในแดนมังกรต่อจากที่นำเสนอไปแล้วโดยในหมวดนี้เป็นขั้นตอนหลังจดทะเบียนใบประกอบธุรกิจแล้ว

ขั้นแรก คือการยื่นขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (Tax Registration) ณ สำนักงานภาษีท้องถิ่น (Local Taxation Administration) หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรมี 15 หลัก โดย

6 หลักแรกบอกถึงรหัสพื้นที่ 9 หลักที่เหลือเป็นรหัสประจำตัวของแต่ละบริษัท โดยร้านอาหารจัดเป็นธุรกิจประเภทบริการ ต้องเสียภาษีดังนี้

ภาษีธุรกิจ (Business Tax) อัตราจัดเก็บร้อยละ 5 ของรายได้จากการดำเนินงาน

ภาษีก่อสร้างและบำรุงเมือง (UrbanMaintenance and Construction Tax) อัตราการจัดเก็บแตกต่างกันไป ตามเขตพื้นที่ อัตราการจัดเก็บร้อยละ 7 หากร้านตั้งอยู่ในเมือง ร้อยละ 5 สำหรับร้านที่ตั้งอยู่ในเขตอำเภอและชนบท ร้อยละ 1 สำหรับร้านที่ตั้งในเขตชนบท

ภาษีบำรุงการศึกษา (Education Surtax) อัตราการจัดเก็บร้อยละ 3 ของภาษีธุรกิจ

ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporation Income) อัตราการจัดเก็บร้อยละ 25 ของกำไรธุรกิจ

ขั้นที่สอง ต้องยื่นจดทะเบียนอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องภายใน 30 วัน ได้แก่

1.ยื่นขอใบทะเบียนเลขประจำตัวนิติบุคคล ณ สำนักงานควบคุมคุณภาพและเทคโนโลยีท้องถิ่น

2.ยื่นขอจดทะเบียนขออนุญาตเปิดบัญชีธนาคาร ณ ธนาคารประชาชนจีนประจำท้องที่ โดยจะได้รับใบรับรองเพื่อนำไปใช้เปิดบัญชีกับธนาคารพาณิชย์ที่ต้องการ

3.จดทะเบียนสถิติ ณ สำนักงานสถิติท้องถิ่น

4.ยื่นขออนุญาตทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ ณ สำงานปริวรรตเงินตราระหว่างประเทศประจำท้องถิ่น

5.ยื่นจดทะเบียนประกันสังคมและแรงงาน ณ สำนักงานแรงงานและประกันสังคมประจำท้องถิ่น

6.ลงทะเบียนตรวจสุขภาพและขอใบรับรองการอบรมของพนักงาน โดยจะได้รับใบรับรองการตรวจสุขภาพติดในร้าน

7.ยื่นจดทะเบียนผู้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ณ สำนักงานพาณิชย์ท้องถิ่น

ขั้นตอนที่สำคัญที่สุดของร้านอาหารไทย คือการนำเข้าพ่อครัวแม่ครัวจากไทย เนื่องจากประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก ทางการจีนจึงไม่สนับสนุนแรงงานต่างชาติหากไม่ใช่แรงงานฝีมือที่จีนขาดแคลนหรือทำงานเองไม่ได้

นิติบุคคลต่างชาติสามารถนำเข้าพนักงานต่างชาติ จำนวนที่นำเข้าขึ้นอยู่กับทุนจดทะเบียน โดยสำนักงานแรงงานและประกันสังคมของจีนเป็นผู้พิจารณา ขั้นตอนในการพิจารณาเริ่มจากยื่นขออนุญาตจ้างแรงงานต่างด้าว นำเอกสารที่ได้รับอนุญาตไปยื่นขอวีซ่า เมื่อได้วีซ่าต้องไปยื่นขอวีซ่าทำงาน เมื่อเดินทางถึงประเทศจีนต้องไปยื่นหนังสือรับรองการเข้าพักอาศัยต่อนิติบุคคลอาคารชุด และต้องไปขึ้นทะเบียนพำนักสำหรับชาวต่างชาติต่อสถานีตำรวจในพื้นที่

ขั้นตอนที่สำคัญในการประกอบธุรกิจร้านอาหารคือการตรวจร่างกาย เพื่อขอหนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ

เมื่อได้เอกสารทั้งหมดต้องไปยื่นขอหนังสืออนุญาตบุคคลชาวต่างชาติ ณ สำนักงานต่างประเทศในท้องถิ่น และยื่นขอหนังสืออนุญาตพำนักอาศัยในประเทศจีน ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองประจำกรมรักษาความสงบภายในท้องถิ่น
เป็นอย่างไรบ้างครับ จากขั้นตอนที่มากถึง 20 ขั้นตอน และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึง 15 หน่วยงาน และจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน หลังจากเดินทางเข้าประเทศจีน เกินจาก 30 วันต้องถูกปรับวันละ 500 หยวน ท่านผู้ประกอบการอย่าพึ่งถอดใจนะครับ ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน (BIC) พร้อมจะให้บริการเป็นที่ปรึกษาตามขั้นตอนดังกล่าว ถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเรียกดูข้อมูลได้จาก ([email protected])

ขอเป็นกำลังใจให้ท่านผู้ประกอบการ SME ประสบความสำเร็จในการบุกแดนมังกร โอกาสเป็นของผู้มุ่งมั่นเสมอ

ดูบทความทั้งหมดของ เวทย์ นุชเจริญ

แชร์ข่าว :
Tags: