เกศรา มัญชุศรี

ดูบทความทั้งหมด

FUTURE WORLD BY TFEX

3 เมษายน 2557
3,864

Mini SET50 Index Futures ปีที่เก้าของ TFEX

ผลิตภัณฑ์ในตลาด TFEX มีพัฒนาการรวดเร็วในรอบ 8 ปีที่ผ่านมา

สวัสดีค่ะ เดือนเมษายนนี้ เป็นเดือนเกิดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) โดยตลาดหลักทรัพย์นั้นครบปีที่ 39 และตลาด TFEX ก้าวสู่ปีที่ 9 ต้องนับว่าพัฒนาการของตลาดทุนในรอบทศวรรษที่ผ่านมานั้น ดำเนินไปอย่างก้าวกระโดด

เครื่องมือการลงทุนมีความหลากหลายและให้ผลตอบแทนที่แตกต่างกัน ในขณะเดียวกันฐานผู้ลงทุนชาวไทยนั้นได้ขยายตัวต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา คงต้องให้เครดิตกับผู้ร่วมตลาดทุกท่าน

ทั้งท่านผู้ประกอบการที่เป็นบริษัทหลักทรัพย์ ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ผู้ลงทุนสถาบัน สถาบันการเงิน รวมทั้งบุคลากรในอุตสาหกรรม ผู้กำกับดูแลภาครัฐ และที่ขาดไม่ได้ก็คือผู้ลงทุนที่เป็นที่น่ายินดีที่ได้เติบโต และเติบใหญ่พร้อมๆ ไปกับคุณภาพที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน ตัวเร่งที่สำคัญนั้นคือเทคโนโลยี การสื่อสารระหว่างกันที่ทำได้โดยง่ายและในต้นทุนที่ลดต่ำลง

โลกของตลาดทุนจึงมีข้อมูลทั้งในและต่างประเทศไหลเวียนกันอย่างหนาแน่น ทำให้ผู้บริโภคข่าวสารหรือผู้ลงทุนสามารถที่จะนำมาเป็นเครื่องช่วยในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลิตภัณฑ์ประเภทหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นั้น ยังคงมีความสำคัญและขยายตัวทั้งจำนวนและราคาหุ้น แต่ที่น่าติดตามชวนค้นหานั่นก็คือเครื่องมือการลงทุนที่หลากหลายมากขึ้น และเหมาะสมกับสถานการณ์และสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

เครื่องมือเหล่านั้น ได้แก่ กองทุนอีทีเอฟที่ลงทุนในสินทรัพย์หลากประเภท กองทุนอสังหาริมทรัพย์ กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน รวมไปถึงใบสำคัญแสดงสิทธิ์ทั้งที่เสนอโดยบริษัทจดทะเบียน และที่นำเสนอโดยบริษัทหลักทรัพย์ที่เรียกว่าใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW: Derivatives Warrant) และในปีนี้นั้น ตลาดหลักทรัพย์ได้วางแผนที่จะนำผลิตภัณฑ์ที่อ้างอิงกับหลักทรัพย์ในต่างประเทศ ที่เรียกว่า ThaiDR ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงาน ก.ล.ต.

สำหรับผลิตภัณฑ์ในตลาด TFEX นั้น มีพัฒนาการอย่างรวดเร็วในรอบ 8 ปีที่ผ่านมา เห็นได้จากประเภทของสินค้าอ้างอิงจากเพียงดัชนีของตลาดหลักทรัพย์ ใน Index Futures และ Options ไปสู่ Single Stock Futures, สินค้าโภคภัณฑ์ Gold และ Silver Futures อัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างดอลลาร์และเงินบาท

ที่สำคัญของ TFEX ในการขึ้นสู่ปีที่เก้านี้ ก็คือ SET50 Index Futures ที่มีอายุเท่ากัน ได้ถึงเวลาปรับโฉมเสียที ซึ่งก็เป็นหลักการเดียวกับราคาของหุ้น ที่เมื่อเวลาผ่านไปราคาหุ้นเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ทำให้หลายบริษัทมีการแตกพาร์ เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงได้ง่าย พร้อมๆ ไปกับสภาพคล่องที่เพิ่มสูงขึ้น สัญญาใหม่นี้ คือ mini SET50 Index Futures เป็นสัญญาที่เล็กลงเหลือเพียง 1 ใน 5 ของสัญญาปัจจุบัน

โดยตัวคูณดัชนีจะเปลี่ยนเป็น 200 บาทต่อ 1 จุดดัชนี จากปัจจุบันที่ 1,000 บาท ต่อ 1 จุดดัชนี คล้ายกับ การแตกพาร์จาก 1,000 บาท เป็น 200 บาท ทำให้ผู้ลงทุนที่ถือหุ้นเดิม 1 หุ้นที่ราคาพาร์เดิม เมื่อถึงวันที่มีผลบังคับใช้ จะมีจำนวนหุ้นที่ถืออยู่เพิ่มเป็น 5 หุ้นที่ราคาพาร์ใหม่ โดยมูลค่ารวมเท่าเดิม

mini SET50 Index Futures จะเริ่มซื้อขายได้ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคมนี้เป็นต้นไป โดยผู้ที่ถือครองสัญญาของ SET50 Index Futures อยู่ก่อนวันดังกล่าวนั้น ไม่ต้องกังวลใจไปนะคะ เพราะตลาด TFEX และโบรกเกอร์ได้ร่วมมือกันในการจัดการระบบงานให้แก่ทุกท่าน โดยทุกท่านที่มีการถือครองสัญญานี้ ไม่ว่าจะเป็นด้านซื้อล่วงหน้า (Long) หรือขายล่วงหน้าไว้ (Short) เมื่อเริ่มต้นเช้าของวันที่ 6 พฤษภาคมนั้น ท่านจะมีจำนวนสัญญาเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ 5 เท่าจากเดิม ในสัญญาอายุที่ท่านถืออยู่ เสมือนเช่นการแตกพาร์ของการถือครองหุ้น โดยเงินประกันที่มีอยู่จะมีจำนวนเท่าเดิม เพียงแต่หลักประกันต่อสัญญาจะลดลงเป็นเท่ากับ 1 ใน 5 ของสัญญาเดิม

ทั้งนี้ ในส่วนของค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่นนั้น ชมรมผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้แจ้งว่าจะเป็นจำนวนเงินเท่ากับ 1 ใน 5 ของอัตราเดิม ประโยชน์ที่จะได้รับจากการปรับลดตัวคูณดัชนีให้เล็กลงครั้งนี้ จะเป็นผลดีต่อสภาพคล่องในตลาดโดยรวม ผู้ที่สนใจและอยู่ในจุดเริ่มต้นสามารถใช้ mini SET50 Index Futures ได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นตัวคูณที่มีขนาดเดียวกับ SET50 Index Options ทำให้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงของสินทรัพย์ที่เกี่ยวเนื่องกับดัชนี SET50 จะสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยเช่นกัน

ความก้าวหน้าที่สำคัญอีกประการหนึ่ง ก็คือ ฐานผู้ลงทุนในประเทศไทยที่ขยายตัวอย่างมาก พร้อมๆ ไปกับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการลงทุน และช่องทางการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์และตลาด TFEX ที่ปัจจุบันผู้ลงทุนรายบุคคลนั้น มักนิยมซื้อขายผ่านระบบออนไลน์จากทุกๆแห่งได้

โดยมีปริมาณซื้อขายมากกว่าครึ่งหนึ่งของปริมาณซื้อขายรวม ฐานผู้ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์มีจำนวนสูงถึง 974,851 บัญชี เมื่อสิ้นปีที่ผ่านมา โดยเพิ่มอย่างมีนัยสำคัญ คือ 39% ในช่วงสองปีที่ผ่านมา แต่คิดเป็นประมาณ 1.5% ของจำนวนประชากรไทยเท่านั้น สำหรับตลาด TFEX นั้นมีจำนวนลูกค้าที่เปิดบัญชีไว้ทั้งสิ้น 87,693 ราย (ณ สิ้นปี 2013) จึงเห็นได้ว่าภารกิจของตลาดหลักทรัพย์ที่มุ่งมั่นจะขยายฐานพร้อมๆ ไปกับการเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับประชาชนโดยทั่วไปนั้น ยังคงเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่

ดูบทความทั้งหมดของ เกศรา มัญชุศรี

แชร์ข่าว :
Tags: