เกรียงกานต์ กาญจนะโภคิน

ดูบทความทั้งหมด

เกรียงกานต์ กาญจนะโภคิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)

20 กันยายน 2555
5,298

ได้เวลาเจาะข่าว CSR

สื่อมวลชนถูกคาดหวังให้มีการนำเสนอข่าวสารที่ถูกต้องแม่นยำ เพราะหลายครั้ง CSR เป็นเพียงการสร้างภาพขององค์กร

การโฆษณาประชาสัมพันธ์ขององค์กรธุรกิจผ่านทางสื่อต่างๆ ในปัจจุบัน กำลังมีอิทธิพลสำคัญต่อพฤติกรรมการใช้ชีวิตและการบริโภคของประชาชน ทั้งในทางที่ดีและในทางที่ไม่ดี ประกอบกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่เจริญรุดหน้าได้เข้ามาเพิ่มศักยภาพสื่อในการเข้าถึงตัวผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายขึ้นกว่าแต่ก่อนมาก


ปัจจุบัน กระแสการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ หรือ CSR ได้ทวีความสำคัญและเป็นที่จับตาของสังคมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ องค์กรธุรกิจหลายแห่งที่ไม่เคยให้ความสนใจกับการประชาสัมพันธ์กิจกรรม CSR ขององค์กร ก็หันมาศึกษาและค้นหาวิธีการในการเผยแพร่สู่สาธารณชนเพื่อให้เป็นที่รับรู้ในวงกว้าง


การที่องค์กรธุรกิจให้ความสำคัญกับการสื่อสารกิจกรรม CSR สู่ภายนอกเพิ่มมากขึ้น ทำให้ข่าวสารความเคลื่อนไหวในกิจกรรม CSR ขององค์กรต่างๆ ปรากฏในสื่อต่างๆ อย่างทวีคูณ การสื่อสาร CSR ในประเด็นต่างๆ ที่องค์กรต้องการให้สังคมรับรู้ จึงมีความหลากหลายซับซ้อนเพิ่มขึ้น หลายครั้งมีการหยิบยกเรื่อง CSR มาเป็นเพียงการสร้างภาพลักษณ์ให้แก่องค์กร มีการกล่าวอ้างเรื่อง CSR เพื่อปกปิดพฤติกรรมที่มีความไม่ชอบมาพากลของธุรกิจ หรือเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของสังคมต่อตัวกิจการให้จำกัดอยู่ในกรอบที่องค์กรธุรกิจต้องการ


แม้การส่งเสริมให้ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมเป็นสิ่งที่สื่อมวลชนควรให้การสนับสนุน แต่ในขณะเดียวกัน ก็ต้องรู้เท่าทันองค์กรธุรกิจที่อาศัยสื่อมวลชนเป็นเครื่องมือประชาสัมพันธ์โดยใช้เรื่อง CSR เป็นเครื่องนำทาง สื่อมวลชนจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ รู้จักแยกแยะว่าเรื่องใดเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมเรื่องใดเป็นกิจกรรมเพื่อธุรกิจ รวมทั้งเสริมสร้างบทบาทเชิงวิเคราะห์ (Analytical Role) ของสื่อมวลชน มิให้ถูกชักจูงและเชื่อคล้อยตามข้อมูลที่ได้รับโดยปราศจากความลังเลสงสัย และนำเสนอข่าวในมิติเดียว 

สื่อมวลชน จึงถูกคาดหวังให้มีการนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำ และเป็นหน้าด่านในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่อง CSRที่ถูกต้องให้เกิดขึ้นในสังคมไทย อย่างน้อยที่สุด จะต้องเป็นผู้ทำหน้าที่คัดกรองตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนที่จะส่งผ่านไปสู่กระบวนการบริโภคข้อมูลของสาธารณชน โดยไม่ผลักภาระให้แก่สังคมในการแยกแยะตัดสินแต่เพียงฝ่ายเดียว เนื่องจากยังมีสังคมกลุ่มใหญ่ที่ขาดทักษะและวิจารณญาณในการบริโภคข้อมูลเหล่านี้เองได้


ในวันเสาร์ (22 ก.ย.) นี้ ทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกับสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และอีกหลายหน่วยงาน ได้จัดอบรมหลักสูตรพิเศษเรื่อง “กระบวนการเจาะข่าว CSR” (Investigative journalism in CSR) ที่ห้องสัมมนา 3 อาคาร 7 ชั้น 12 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในเวลา 9.00-16.00 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้สื่อข่าว หัวหน้าข่าว บรรณาธิการของสื่อต่างๆ คณาจารย์ นักวิชาการด้านสื่อสารมวลชน นักศึกษาที่เรียนวิชาการสื่อข่าว นักประชาสัมพันธ์ และผู้ที่ทำงานด้านการสื่อสารองค์กร โดยในการอบรมครั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจาก รศ.สดศรี เผ่าอินจันทร์ อดีตคณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะมาจุดประเด็นเรื่องจิตวิญญาณ จรรยาบรรณ สื่อ และความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย


ผู้ที่ทำงานด้านการสื่อสาร ซึ่งมีความสนใจในหลักสูตรพิเศษ กระบวนการเจาะข่าว CSR นี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.csr4thailand.com

 

ดูบทความทั้งหมดของ เกรียงกานต์ กาญจนะโภคิน

แชร์ข่าว :
Tags: