จันต์สุดา ธนานิตยะอุดม

ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด แกร็บ ประเทศไทย