เกสริน อังคนุรักษ์พันธุ์

ผู้อำนวยการ บริการที่ปรึกษาด้านความเสี่ยง
ดีลอยท์ ประเทศไทย