เต เสี่ยวฮัน

ฝ่ายวิเคราะห์ธุรกิจ ธนาคารยูโอบี

  • 29 พฤษภาคม 2563

    กรณีศึกษาของ Sharing Economy ในเอเชีย

    เศรษฐกิจแบ่งปันหรือที่เรียกว่า Sharing Economy คือสินทรัพย์หรือบริการที่แบ่งปันกันในหมู่ปัจเจกบุคคล ผ่านช่องทางต่างๆ ทางอินเทอร์เน็ต