ประธาน จิวจินดา

หัวหน้าส่วนวิจัยนโยบายรัฐและปัจจัยทางธุรกิจ
สำนักวิจัย ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย