วรวรรณ ธาราภูมิ

ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
กรรมการตลาดหลักทรัพย์
ประธานกรรมการบริหาร บลจ.บัวหลวง