อิทธิชัย อรรถกระวีสุนทร

Think Tank , ผู้ร่วมก่อตั้ง Level Up Holding