ไชยันต์ ไชยพร

ศาสตราจารย์ประจำภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คอลัมนิสต์ประจำ "ร้อยแปด วิถีทัศน์"