เพียรไกร อัศวโภคา

Chief Executive Officer
Wealth Creation International Co., Ltd.