มณฑล จุนชยะ

ประธานเจ้าหน้าการลงทุน บลจ.วรรณ จำกัด