คุยให้.... “คิด”

ทิวัตถ์ ชุติภัทร์
นักวิชาการอิสระ
https://blockdit.com/tiwatfca