คุยให้.... “คิด”

ทิวัตถ์ ชุติภัทร์
ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดโครงการนักลงทุน CSI
www.facebook.com/CsiSociety