คุยให้.... “คิด”

ดร.วีรพงษ์ ชุติภัทร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต
www.CsiSociety.com

สถานการณ์รอบวัน

rss

NOW26

Live