ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ

หน้าต่าง CSR

 • 11 กรกฎาคม 2556

  สื่อสาร CSR ไปทำไม ใครอยากฟัง?

  แนวปฏิบัติพื้นฐานของการสื่อสารเรื่อง CSR คือ การระบุให้ได้ว่า ใคร คือ ผู้มีส่วนได้เสียของกิจการ และค้นหาความคาดหวังของพวกเขาว่าคืออะไร

 • 4 กรกฎาคม 2556

  เหตุผลที่องค์กรทำ CSR

  เหตุผลการทำ CSR ที่เปิดเผยต่อสาธารณะ และในตำราวิชา CSR มีอยู่มากมาย แต่เหตุผลที่องค์กรทำ CSR ในความเป็นจริงนั้น มีไม่กี่ประการ

 • 20 มิถุนายน 2556

  ตามรอยความยั่งยืนในการประชุมโลก

  หัวใจของกรอบ GRI มิได้อยู่ที่การจัดทำเพื่อให้ได้เล่มรายงาน แต่ใช้กระบวนการของการจัดทำรายงานมาสร้างคุณค่าให้แก่องค์กรในบริบทความยั่งยืน

 • 6 มิถุนายน 2556

  กิน อยู่ รู้คิด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  แนวคิด Think-Eat-Save รณรงค์ให้พลเมืองโลกตระหนักในความสูญเสียที่เป็นอาหารเหลือทิ้งและเศษอาหาร ปลุกเร้าให้ลด Foodprint

 • 30 พฤษภาคม 2556

  เปิดตัวกรอบการรายงานฉบับ G4

  ความแตกต่างระหว่างหลักเกณฑ์ทั้งสองแบบ ได้แก่ การเปิดเผยข้อมูลทั่วไปในแบบรวม จะเพิ่มรายละเอียดของกลยุทธ์และการวิเคราะห์ มากกว่าในแบบหลัก

 • 23 พฤษภาคม 2556

  ผูกเงื่อนตายให้ CSR

  มีการพูดกันว่าความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) นั้น ถูกนำมาเป็นเครื่องมือที่องค์กรธุรกิจใช้สำหรับสร้างภาพประชาสัมพันธ์อย่างฉาบฉวย

 • 18 เมษายน 2556

  ความยั่งยืนในห่วงโซ่ธุรกิจ

  ความยั่งยืนในห่วงโซ่ธุรกิจ เป็นข้อต่อสำคัญที่ทำให้องค์กรสามารถดำเนินงานตอบโจทย์ความยั่งยืนในองค์กร ไปสู่การตอบโจทย์ความยั่งยืนของสังคม

 • 5 เมษายน 2556

  ตอบโจทย์ความยั่งยืน

  การจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืน เป็นช่องทางในการเปิดเผยข้อมูลผลดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียของกิจการ

 • 28 กุมภาพันธ์ 2556

  ผู้ว่าฯ กทม. กับนโยบาย CSR

  ในอีก 3 ปีข้างหน้าการบริหารราชการกรุงเทพมหานครควรมี 3 เรื่องหลักนี้ คือ Gateway - Green - Good Life

 • 14 กุมภาพันธ์ 2556

  CSR แห่งความรัก

  ชาว CSR ต้องไม่เลือกที่จะรักสังคมเพียงบางช่วงเวลา ขณะที่ในเวลาอื่น ยังคงสร้างผลกระทบทางลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างไม่รับผิดชอบ

 • 7 กุมภาพันธ์ 2556

  การเปิดเผยข้อมูล CSR ในรายงานประจำปี

  ยังมีกระบวนการทำงานใด ที่องค์กรต้องปรับปรุงพัฒนา เพื่อให้บริษัทสามารถบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเติบโตอย่างยั่งยืน

 • 23 มกราคม 2556

  ความไม่ยั่งยืนของการพัฒนาที่ยั่งยืน

  แบบแผนของการพัฒนาที่ยั่งยืน ในอดีตที่ดำเนินมา ยังต้องอาศัยการปรับปรุงให้เข้ากับปัจจัยแวดล้อมและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในอนาคตอยู่มาก

 • 10 มกราคม 2556

  License (to operate) แบบไหนดี

  เป้าหมายการดำเนินงานมุ่งไปที่ ‘สังคมใกล้’ หรือชุมชนที่อยู่รายรอบกิจการ โดยมี ‘ผลกระทบ’ จากการประกอบการ เป็นโจทย์สำคัญ