ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ

หน้าต่าง CSR

 • 4 มกราคม 2559

  โค้งตัดใหม่การพัฒนาที่ยั่งยืน

  โลกกำลังเริ่มต้นศักราชใหม่ ในเส้นทางการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยโค้งตัดใหม่ที่ใช้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs เป็นแผนที่นำทาง

 • 3 ธันวาคม 2558

  รายงานเพิ่มพูนความยั่งยืน

  กิจการต้องสามารถเลือกเรื่องที่มีความเกี่ยวเนื่องต่อการสร้างคุณค่า เป็นเรื่องซึ่งมีนัยสำคัญที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

 • 23 พฤศจิกายน 2558

  UN เปิดตัว SDG ในไทย

  ไทย ถือเป็นศูนย์กลางระดับภูมิภาคสำหรับระบบสหประชาชาติในภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก และมีโครงการและหน่วยงานเกี่ยวกับสหประชาชาติ ถึง 28 แห่งในกทม.

 • 12 พฤศจิกายน 2558

  เปิดเวทีขับเคลื่อนสังคม 2020

  การร่วมขับเคลื่อนวาระสังคม 2020 สามารถดำเนินการได้ใน 2 ระดับ คือ ระดับที่เป็น “องค์กรริเริ่ม” และระดับที่เป็น “องค์กรเข้าร่วม”

 • 12 พฤศจิกายน 2558

  ย้อนรอยการพัฒนาที่ยั่งยืน

  เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนดังกล่าวจะถูกใช้เป็นเครื่องกำหนดทิศทางการพัฒนาทั้งของไทยและของโลกนับจากนี้ จวบจนปี ค.ศ.2030

 • 4 พฤศจิกายน 2558

  ปัญหาทุจริตในภาคธุรกิจ ไม่ใช่เรื่องเล็ก

  ผลสำรวจของเวิลด์อีโคโนมิกฟอรั่ม ระบุว่า ปัจจัยที่เป็นปัญหาสูงสุดของการทำธุรกิจในไทย คือ ปัญหาการทุจริค มีอัตราสูงถึงร้อยละ 21.4

 • 27 ตุลาคม 2558

  แผนธุรกิจคู่สังคม

  กิจการส่วนใหญ่มักเข้าใจไปว่า กิจกรรม CSR ดังกล่าว เป็นส่วนที่องค์กรธุรกิจต้องทำเพิ่มเติมจากการประกอบธุรกิจปกติ

 • 19 ตุลาคม 2558

  จาก B2B สู่ B4B

  แนวคิด B4B ทั้ง 3 รูปแบบ Inclusive , Impact ,Shared Value สามารถนำมาใช้กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามนโยบายภาครัฐที่ต้องการลดความเหลื่อมล้ำ

 • 7 ตุลาคม 2558

  บอร์ดยั่งยืน กับวาระ ‘สังคม 2020’

  บทบาทของคณะกรรมการเครือข่ายการพัฒนาที่ยั่งยืน จะเน้นการทำหน้าที่เป็นกลไกประสานหน่วยงาน ทำงานในลักษณะเครือข่ายความร่วมมือ

 • 28 กันยายน 2558

  เป้าหมายโลกต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

  สหประชาชาติกำหนดภายในปี ค.ศ. 2030 จะต้องขจัดความยากจนและความหิวโหยในทุกพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้ำทั้งภายในและระหว่างประเทศ

 • 23 กันยายน 2558

  วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน 2030

  หนึ่งในภารกิจสำคัญสำหรับการประชุมครั้งนี้ ได้แก่ การรับรองร่างเอกสารผลการประชุมสหประชาชาติระดับผู้นำ เพื่อรับรองวาระการพัฒนาภายหลังปี 2015

 • 17 กันยายน 2558

  วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน 2030

  สัปดาห์หน้า คณะผู้แทนไทย ซึ่งนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นหัวหน้าคณะ จะเดินทางไปร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ

 • 11 กันยายน 2558

  ตัวชี้วัด CSR 4 ระดับ

  ตัวบ่งชี้การดำเนินงานCSR มีอยู่ด้วยกัน 4 ระดับ หนึ่งได้ภาพ สองได้ทำ สามได้รับ สี่ได้ผล

 • 24 สิงหาคม 2558

  ธุรกิจที่เป็นมิตรกับเด็ก

  สถาบันไทยพัฒน์ ร่วมมือกับองค์การยูนิเซฟ รณรงค์ให้บริษัทในประเทศไทย ตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับเด็ก