กรองกระแสท่องเที่ยว

ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด
ผู้อำนวยการสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่