หลักสูตร การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)

เข้าใจองค์กร / มองทิศทางขององค์กร / แนวทางการกำหนดกลยุทธ์องค์กร

หลักสูตร การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)

หัวข้ออบรม:
เข้าใจองค์กร
• อดีต สถานการณ์ปัจจุบัน และแนวโน้มอนาคตของธุรกิจ
• แนวทางแห่งความสำเร็จขององค์กร กำไร เติบโต และยั่งยืน ด้วยแก่นแท้ของ BSC

มองทิศทางขององค์กร
• ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และคุณค่าองค์กร
• แปลงคุณค่าที่ลูกค้าต้องการ และคุณค่าที่เราต้องมี สู่ Key Success ของธุรกิจ

แนวทางการกำหนดกลยุทธ์องค์กร
• แนวคิดในการกำหนดกลยุทธ์
• กำหนดเป้าหมาย และแนวทาง 3-5 ปี ข้างหน้าขององค์กร

การกำหนดกลยุทธ์ด้วยกระบวนการต่างๆ
• หลักการในการกำหนดกลยุทธ์การเติบโตขององค์กร และการแข่งขันทางธุรกิจ
• กำหนดกลยุทธ์จาก Value, Key Success และโครงสร้างของเป้าหมาย
• การวิเคราะห์ และใช้ประโยชน์จากปัจจัยภายนอกและภายใน (SWOT Analysis)
• การสร้างกลยุทธ์จากการทำ TOWS Matrix
• การประเมินกลยุทธ์ และทำแผนกลยุทธ์ 3-5 ปี เพื่อการขับเคลื่อนองค์กร

3 กรกฎาคม 2561 เวลา 09:00-16:00 น.
ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี (BTS ช่องนนทรี)
อัตราท่านละ 6,000 บาทสมัคร 3 ท่านขึ้นไปต่อองค์กร ลด 10%
โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903

ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ www.bangkokbiznews.com/training/07.03-strategicthinking/Outline.pdf

ลงทะเบียนออนไลน์ www.bangkokbiznews.com/training
ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% (สำหรับนิติบุคคล)

แชร์ข่าว :