หลักสูตร การสื่อสารในที่สาธารณะ

สื่อสารอย่างไรให้น่าเชื่อถือ พร้อมพัฒนาบุคลิกภาพภาพให้มีเสน่ห์

หัวข้ออบรม
• หลักการและทฤษฎีด้านการสื่อสารในที่สาธารณะ สามารถถ่ายทอดข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน
• เทคนิคการนำเสนอตนเองและนำเสนอรูปแบบ (Style) ของตนเอง
• เทคนิคการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การพูดและการแสดงออกในการสื่อสารในที่สาธารณะได้หลากหลายสถานการณ์
• หลักการพัฒนาบุคลิกภาพและการแสดงออกทั้งท่าทางการเดิน การใช้ภาษากาย น้ำเสียงเพื่อการเป็นการเป็นผู้ส่งสารที่มีเสน่ห์ดึงดูด
• การฝึกปฏิบัติทั้ง workshop และ role play

10 ตุลาคม 2561 เวลา 09:00-16:00 น.
ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี (BTS ช่องนนทรี)

อัตราท่านละ 7,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สมัคร 3 ท่านขึ้นไปต่อองค์กร ลด 10%
โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903

ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ www.bangkokbiznews.com/training/10.10-publiccomm/Outline.pdf

ลงทะเบียนออนไลน์ www.bangkokbiznews.com/training
ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% (สำหรับนิติบุคคล)

แชร์ข่าว :