หลักสูตร การจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อตอบโจทย์เป้าหมายและตัวชี้วัด

อะไรคือเป้าหมายสำคัญในสถานการณ์ปัจจุบันขององค์กรและหน่วยงาน

ตีโจทย์เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ให้ชัดเจน

 • อะไรคือเป้าหมายสำคัญในสถานการณ์ปัจจุบันขององค์กรและหน่วยงาน
 • เข้าใจถึงองค์ประกอบของเป้าหมาย/ตัวชี้วัด และมิติต่างๆ ของเป้าหมายองค์กรและหน่วยงาน
 • การจัดลำดับความสำคัญขององค์ประกอบเป้าหมายด้านต่างๆ

วิเคราะห์ปัจจัยส่งผลต่อเป้าหมาย

 • การประเมินสถานการณ์ความจำเป็นของเป้าหมาย Gap ระหว่างเป้าหมายและผลงานที่ผ่านมา
 • วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายใน กระบวนการและทรัพยากรสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย
 • การวิเคราะห์ลำดับความสำคัญ ในการส่งผลต่อเป้าหมายของปัจจัยต่างๆ

การออกแบบแนวทางปฏิบัติ และประเมินทางเลือกในการบรรลุเป้าหมาย

 • การออกแบบทางเลือก กิจกรรม เพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายด้วยหลักการคิดเชิงระบบ
 • การประเมินโอกาสสำเร็จ ความเป็นไปได้ และความคุ้มค่าในการดำเนินการของแต่ละทางเลือก
 • การวิเคราะห์ผลกระทบ ประเมินความเสี่ยงและแนวทางรับมือกับความเสี่ยง

จัดทำแผนปฏิบัติการ (Effective Action Plan) ที่ชัดเจน ง่าย และได้ประสิทธิภาพสูงสุด

 • รูปแบบการจัดทำแผนปฏิบัติการ ที่ครอบคลุม ชัดเจน นำไปปฏิบัติได้จริง
 • การวางแผนทรัพยากรบุคลากรและงบประมาณในแผนปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ
 • หัวใจในการนำเสนอแผนปฏิบัติการให้ตอบโจทย์สำคัญที่ผู้บริหารระดับสูงต้องการ

11 กันยายน 2561 เวลา 09:00-16:00 น.
ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี (BTS ช่องนนทรี)

อัตราท่านละ 6,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สมัคร 3 ท่านขึ้นไปต่อองค์กร ลด 10%
โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903

ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ http://www.bangkokbiznews.com/training/09.11-actionplan/Outline.pdf

ลงทะเบียนออนไลน์ www.bangkokbiznews.com/training
ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% (สำหรับนิติบุคคล)

แชร์ข่าว :