หลักสูตร การแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ

สถานการณ์แต่ละสถานการณ์นั้นมีความแตกต่างกันไป เราไม่สามารถนำวิธีการใดที่ใช้ได้ผลกับสถานการณ์หนึ่งไปใช้กับอีกสถานการณ์ที่ต่างกันไปได้ ดังนั้นการฝึกฝนพัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ (Systems Thinking) จะช่วยให้เกิดความเข้าใจในสถานการณ์อย่างถ่องแท้ เพื่อที่จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดอย่างเป็นระบบ และสามารถตัดสินใจเลือกได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยคำนึงผลกระทบที่ตามมา

รายละเอียดเนื้อหา
1. ทักษะการทำงานที่สำคัญในศตวรรษที่ 21
2. ทัศนคติที่ดีในการเป็นนักแก้ปัญหา
3. ทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ (Systems Thinking)
- Reinforcing Loop (วงจรเสริมแรง)
- Balancing Loop (วงจรปรับสมดุล)
4. การประยุกต์ใช้ทักษะการคิดอย่างเป็นระบบในการแก้ปัญหา ตามขั้นตอน DMAIC
5. ประเภทของปัญหา
- "Just Do It" Problem
- "Take Care" Problem
- "Root Cause" Problem
- "Design" Problem
6. แนวทางการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
- การวิเคราะห์ระบบ (Systems Analysis)
- การออกแบบระบบ (Systems Design)
7. การตัดสินใจหาทางเลือกที่ดีที่สุดทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง โดยใช้ “Criteria Rating”

4 กันยายน 2561 เวลา 09:00-16:00 น.
ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี (BTS ช่องนนทรี)

อัตราท่านละ 6,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สมัคร 3 ท่านขึ้นไปต่อองค์กร ลด 10%
โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903

ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ http://www.bangkokbiznews.com/training/09.04-plobem/Outline.pdf

ลงทะเบียนออนไลน์ www.bangkokbiznews.com/training
ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% (สำหรับนิติบุคคล)

แชร์ข่าว :