หลักสูตร เทคนิคการคิดเชิงวิเคราะห์

คิดเชิงวิเคราะห์ เพื่อการตัดสินใจที่เป็นเหตุเป็นผล

หัวข้ออบรม:
• การคิดเชิงวิเคราะห์ พื้นฐานของการคิดเชิงระบบ ความคิดเชิงกลยุทธ์ ความคิดเชิงเปรียบเทียบ และความคิดเชิงสร้างสรรค์
• สามารถแยกแยะองค์ประกอบของปัญหา ทำความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างเป็นระบบ
• สามารถมองปัญหาได้อย่างไม่มีอคติ วิเคราะห์สถานการณ์ได้รอบด้านก่อนการตัดสินใจ
• เรียนรู้เทคนิคและวิธีการคิดในเชิงวิเคราะห์ในการทำงาน
• เครื่องมือในการคิดเชิงวิเคราะห์
• การพัฒนาตนเองให้เป็นนักคิดเชิงวิเคราะห์
• การนำความคิดเชิงวิเคราะห์มาประยุกต์ใช้ในการทำงาน

22 สิงหาคม 2561 เวลา 09:00-16:00 น.
ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี (BTS ช่องนนทรี)
อัตราท่านละ 6,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สมัคร 3 ท่านขึ้นไปต่อองค์กร ลด 10%
โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903

ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ www.bangkokbiznews.com/training/08.22-analytical/Outline.pdf

ลงทะเบียนออนไลน์ www.bangkokbiznews.com/training
ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% (สำหรับนิติบุคคล)

แชร์ข่าว :